Minskad arbetslöshet och ökad sysselsättning 2015

Arbetsmarknadsprognos Västerbottens län 2015

9 december 2014

Stämningsläget inom det privata näringslivet är bättre än i förra höstens prognos. Det innebär trots allt ingen stor optimism eftersom förväntningarna hösten 2013 var låga. Den svagt positiva trenden på arbetsmarknaden i stort leder till minskad arbetslöshet.

– Det finns tecken på att arbetsmarknaden går åt rätt håll och när vi summerar 2014 ser vi att arbetslösheten har minskat. Vår prognos säger dessutom att arbetslösheten kommer  att minska även nästa år, säger Anna Viklund, chef Arbetsförmedlingen i Skellefteå.

Att arbetsmarknaden är svagt positiv visas också i sysselsättningen. Den bedöms öka med 1 100 personer under 2014, och med cirka 600 personer under 2015. Framför allt inom privata tjänstesektorn samt byggverksamhet. Inom industrin bedöms sysselsättningen däremot minska under 2015.   – Den privata tjänstesektorn förväntar sig en ökad efterfrågan under nästa år. Det kommer innebära fler sysselsatta, säger arbetsmarknadsanalytiker Bo Gustavsson.

Störst brist inom yrken som kräver långa utbildningar

Yrken som bedöms ha stor efterfrågan på arbetskraft under 2015 är läkare, civilingenjörer, IT-personal med lång utbildning. Största överskottet hittas bland industri- och lagerarbetare samt administratörer och receptionister. Den här bilden speglar behoven på arbetsmarknaden i Västerbotten under 2015 väl, det vill säga att det blir allt mer kvalificerade yrken som behöver rekrytera ny arbetskraft samtidigt som det finns ett överskott bland de yrken som inte har lika höga utbildningskrav.

Det här betyder att det mest sannolika är att arbetslösheten främst kommer att minska bland personer som har en gymnasial eller högre utbildning alternativt en specialkompetens. Prognosen för 2015 visar dock att antalet personer som enbart har en förgymnasial utbildning kommer öka.  – Om man har låg utbildningsnivå är det svårare att komma in på arbetsmarknaden även när arbetsmarknaden är god. Det är oerhört viktigt att fler personer fullföljer sina studier för att förbättrar sina möjligheter till arbete, säger Anna Viklund. Den yrkesmässiga och den geografiska rörligheten måste öka.