Stark arbetsmarknad med stora utmaningar

Arbetsmarknaden i Västerbotten 2017-2018

13 juni 2017

Arbetsmarknaden är fortsatt stark i Västerbotten, enligt Arbetsförmedlingens prognos för 2017-2018. I takt med att konjunkturen stärkts ökar behovet hos arbetsgivare att rekrytera. Men för arbetsgivarna har det blivit allt svårare att hitta personal med rätt kompetens. Samtidigt som efterfrågan på arbetskraft stiger ökar antalet arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden.

Arbetslösheten i Västerbotten minskade kraftigt under 2016 och minskningen har fortsatt under början av 2017, men den sker i allt långsammare takt. En förklaring är att fler nyanlända nu anmäler sig som arbetssökande vid länets arbetsförmedlingar.

– Det är en stor utmaning att ta ansvar för de nyanländas etablering samt andra grupper som står långt från arbetsmarknaden. För att lyckas måste vi samarbeta med till exempel kommuner, myndigheter och företag. Då kan våra utmaningar bli möjligheter, som gör att vi klarar länets framtida tillväxt och välfärd, säger Carola Larsson, arbetsförmedlingschef i Umeåregionen och talesperson för Västerbotten.

Lägre arbetslöshet än riksgenomsnittet

Arbetsförmedlingens prognos visar att cirka 700 respektive 800 fler personer väntas ha arbete i Västerbotten under 2017 respektive 2018. En viktig förklaring är befolkningsökningen som leder till en ökad efterfrågan på varor och tjänster, framför allt inom offentliga tjänster som utbildning, vård och omsorg.

Bedömningen är att arbetslösheten i slutet av 2017 kommer att ligga på 6,1 procent, vilket är betydligt lägre än riksgenomsnittet som beräknas hamna på 7,4 procent. Under slutet av prognosperioden väntas arbetslösheten vända uppåt.

Svårt att hitta rätt kompetens

I undersökningen framgår att länets arbetsgivare är fortsatt optimistiska, och det gäller främst arbetsgivare inom finansiell verksamhet, information och kommunikation och företagstjänster.

Kompetensbristerna i länet är omfattande. Trots drygt 8 000 arbetslösa, uppger över en tredjedel av de privata företagen och ungefär hälften av verksamheterna inom offentliga tjänster att de har haft svårigheter att rekrytera personal. Det är barnomsorgen och vård- och omsorgsverksamheter som haft de största rekryteringssvårigheterna.

I näringslivet är det främst inom information och kommunikation samt hotell och restaurang som arbetsgivarna upplevt brist vid rekrytering. Här har mellan 50 och 60 procent av företagen haft problem att få tag på lämplig kompetens.

Arbetsförmedlingens prognos för 2017-2018 grundar sig huvudsakligen på intervjuer som arbetsförmedlare gjort under våren med cirka 500 arbetsgivare i Västerbotten.