Färre utan jobb – matchningsproblemen ökar

Arbetsmarknaden i Västerbotten 2015-2016

10 juni 2015

Enligt Arbetsförmedlingens prognos för 2015–2016 kommer sysselsättningen öka, och arbetslösheten minska, i Västerbotten län. Den positiva utvecklingen väntas dock bli svagare än i landet som helhet och länets befolkningsstruktur, med ökande andel äldre, spär på utmaningarna.

Fler arbetsgivare uppger sig ha svårt att rekrytera personer med rätt utbildning och kunskaper. En nyckelfråga för den regionala arbetsmarknaden är att ta tillvara den invandrade kompetensen.

Arbetsförmedlingen bedömer att antalet arbetslösa minskar till i snitt 9 000 personer under 2015 och 8 800 under 2016, jämfört med ca 9 400 under 2014. Det innebär en minskning från 7,1 procent 2014, till 6,7 procent under 2015. Även sysselsättningen väntas ha en positiv utveckling. Den nya prognosen visar att omkring 500 respektive 800 fler väntas ha arbete under perioden.

Driven av den privata konsumtionen fortsätter den privata tjänstesektorn att ha en positiv sysselsättningsutveckling, men i mindre omfattning än tidigare. Här finns branscher som IT, handel och turism. Industrin fortsätter i sin tur att backa, sakta men stadigt. Under de kommande 18 månaderna är det vård och omsorg som väntas stå för den huvudsakliga ökningen.

Fler behövs i arbetskraften

Ett viktigt skäl till den väntade ökningen inom vård och omsorg är den stigande medelåldern hos länets befolkning, och det medföljande behovet av vård. I de flesta kommuner är det är fler som går i pension, jämfört med antalet som gör sitt inträde på arbetsmarknaden. Utbudet av arbetskraft är en central faktor för att sysselsättningen ska öka, vilket i sin tur är angeläget för de skatteinkomster som finansierar välfärden.

– Alla som kan arbeta behövs på arbetsmarknaden. Det här är en av länets mest betydelsefulla utmaningar. Den kanske allra viktigaste pusselbiten är att fler utrikes födda får jobb, menar Anna Viklund, chef för Arbetsförmedlingen i Skellefteå och talesperson i Västerbottens län.

Arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga, utomeuropeiskt födda, personer med kort eller föråldrad utbildning och arbetssökande över 55 år är generellt sett särskilt utsatta på arbetsmarknaden. I Västerbottens län utgör dessa grupper 60 procent av de inskrivna.

Glapp mellan tillgänglig och efterfrågad kompetens

Arbetsförmedlingens undersökning visar att en dryg fjärdedel av alla västerbottniska arbetsgivare haft svårt att hitta rätt kompetens vid rekryteringar. Gapet mellan den tillgängliga kompetensen, och vad arbetsgivarna efterfrågar, växer.

Bland annat har undersköterskor, förskollärare och IT-personal med lång utbildning varit svåra att rekrytera under det senaste halvåret, men även specialpedagoger och maskinförare.

– Rörlighet blir allt viktigare på arbetsmarknaden, både geografiskt och kompetensmässigt. Det kan handla om flytt eller pendling till de jobb som finns, eller att bygga på kompetensen inom sitt nuvarande yrke alternativt välja en annan yrkesbana, säger Anna Viklund.

Prognosen pekar på att arbetsgivarnas kompetenskrav och förväntan på utbildning fortsätter att öka. En godkänd gymnasieutbildning kan generellt sägas vara minimikravet.  För ungdomar och andra som ska välja utbildning eller yrke är det viktigt att få bra vägledning om var behoven finns i framtiden, både geografiskt och vilken kompetens som arbetsgivarna behöver.