Försiktig optimism på länets arbetsmarknad

Arbetsmarknaden i Västerbotten 2014-2015

11 juni 2014

Arbetsförmedlingens prognos visar att arbetslösheten sjunker samtidigt som sysselsättningen ökar fram till slutet av 2015. Byggbranschen är den näringsgren som ser mest ljust på framtiden. Men en utmaning på länets arbetsmarknad är att hitta vägar att säkerställa att personer skaffar den kompetens som arbetsgivarna behöver.

- Det är glädjande att arbetslösheten fortsätter att sjunka i länet även under nästa år. Men vi måste vara uppmärksamma på att det är många arbetssökande som saknar gymnasiekompetens och det är idag ofta ett minimikrav för att få ett jobb eller studera vidare. Då får vi en arbetslöshet samtidigt som arbetsgivare upplever en brist på arbetskraft och det är en olycklig kombination, säger Carola Larsson, chef Arbetsförmedlingen i Umeå.

Sjunkande arbetslöshet i länet

Det totala antalet inskrivna arbetslösa i länet har minskat med omkring 600 personer sedan april 2012. Årsgenomsnitten 2012 var 10 830 personer, det motsvarar 8,4 procent av den registerbaserade arbetskraften. Under 2013 blev årsgenomsnittet drygt 10 500 personer eller 8,0 procent, medan siffran för 2014 bedöms bli 10 000 personer eller 7,6 procent1. För 2015 beräknas årsgenomsnittet till 9 700 personer eller 7,4 procent.

En bransch som kan komma att anställa personer under nästa år är byggbranschen. Efter att ha haft några tuffa år ser man nu en ljusning.

– Husbyggandet är ännu på en alltför låg nivå för att ge några tydliga effekter på arbetsmarknaden. Men inledningen på 2014 har varit god och vi bedömer att den här trenden kommer att pågå under flera år. Huvuddelen av de nya bostäderna kommer att uppföras i Umeå men även i Lycksele och på fler orter kommer nya hus att byggas. Så på sikt kommer vi att se en ökad sysselsättning inom bygg, säger arbetsmarknadsanalytiker Bo Gustavsson.

Optimismen i byggbranschen är påtaglig och värdet av projekt som påbörjats under årets första fyra månader uppgår redan till resultatet för helåret 2013 och ligger klar över resultatet för 2012.

– I föregående prognos var läget något mörkare för byggsektorn, där de såg ett minskat byggande. Men nu har det vänt och i och med att husbyggandet tagit oväntad fart ser vi en klar ljusning i branschen, säger Carola Larsson.

Ökad sysselsättning

Antalet sysselsatta under sista kvartalet 2014 beräknas bli omkring 122 300 personer i Västerbottens län. Det skulle innebära att antalet sysselsatta har ökat med i genomsnitt knappt 700 personer per år mellan 2007 och 2014.

– Sysselsättningen fortsätter att öka under 2015 men i något lägre takt än tidigare. Vi ser att Västerbotten påverkas starkt av läget i vår omvärld. Det gör att vi kan förvänta oss att arbetsgivare kan  komma att behöva göra snabba förändringar och det påverkar hur stor sysselsättningen blir, säger Carola Larsson

Den sektor i länet som omsätter flest personer är landstinget. Av svaren i intervjuundersökningen framgår att landstinget haft ett stabilt antal anställda under 2012 och 2013, och så väntas fallet bli även till utgången av 2015. Förutom specialister behöver landstinget rekrytera underläkare, grundutbildade sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, psykologer samt biomedicinska analytiker. Därtill tandsköterskor där utbildning har genomförts alternativt fortfarande pågår  ‑ Vi ser en stor generationsväxling som pågår inom vård och omsorg. Antalet sysselsatta ligger förhållandevis fast men personalen byts ut via pensionsavgångar säger Carola Larsson. Vi ser samma mönster i den kommunala omsorgen.

Viktigt att säkerställa kompetens

Frågan om tillgången på arbetskraft är inte endast en fråga om antal arbetssökanden uta även utbildning och kompetens hos de arbetssökande. En avgörande faktor för framgång är att arbetssökande kan uppnå, eller har,  rätt  kompetensnivå som är tillräcklig för att kunna konkurrera om lediga arbetstillfällen, alternativt att starta eget företag med långsiktig bärkraft.

Det är viktigt minimera antalet ungdomar som lämnar skolan utan fullständiga betyg. Med ofullständiga betyg ser vi att det oftare uppstår långvarig arbetslöshet, jmf med ungdomar som har fullständiga betyg.

Det här får stora konsekvenser på arbetsmarknaden spår Carola:

– Avsaknaden av gymnasial utbildning hindrar högre studier. En lägre andel högutbildade motverkar etablering och utveckling av nya tekniker vilket i sin tur får effekt på behovet av personal i produktion och kringliggande serviceverksamheter.