Avmattning - men ökad sysselsättning i Värmland

Arbetsmarknaden i Värmland 2019-2020

12 juni 2019

Arbetsmarknaden i Värmland är fortsatt stark och bland arbetsgivarna i länet är optimismen utbredd. Sysselsättningen bedöms fortsätta att öka, men i en avtagande takt. Arbetskraften minskar och många arbetssökande saknar dessutom ofta de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar.

Under våren har Arbetsförmedlingen intervjuat 600 arbetsgivare i Värmland om hur de ser på efterfrågan på varor, tjänster och tillgången på arbetskraft. Antalet sysselsatta väntas fortsätta att öka även i år samt under 2020 om än i något minskad omfattning. Under både 2019 och 2020 beräknas sysselsättningen öka med drygt 300 personer. Det bedöms också att 1 140 nya arbetstillfällen kommer att skapas under perioden med 780 under 2019 och 360 år 2020.

Många arbetsgivare planerar att rekrytera under det kommande året, vilket är en ökning jämfört med förra årets utsikter och länet har högre anställningsplaner än riket överlag. Samtidigt finns det utbredda svårigheter att få tag i arbetskraft med rätt kompetens, vilket får konsekvenser för företagen.

– Arbetsgivarna i Värmland är optimistiska och många ser rekryteringsbehov de kommande åren, säger Rikki Bråth, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen. Problemen i länet är dock att arbetskraften minskar och att de efterfrågade kompetenserna saknas hos många av de arbetssökande, vilket i längden allvarligt kan påverka företagens möjligheter att expandera. I våra intervjuer uppger majoriteten av arbetsgivarna också att rekryteringarna tar allt längre tid.

Tre av länets 16 kommuner bedöms få en positiv befolkningstillväxt i yrkesverksam ålder. Det handlar om Karlstad med grannkommunerna Hammarö och Forshaga. I länets övriga kommuner uppskattas den yrkesverksamma befolkningen att minska. Då arbetskraften i länet minskar, parallellt med ett ökat antal yngre och äldre personer, innebär detta att färre ska försörja fler som har behov av samhällets service i form av vård, skola och omsorg.

Långtidsarbetslösheten minskar i länet och förklaringen är att de senaste årens konjunktur haft en mycket positiv effekt på sysselsättningen. Länets minskning av långtidsarbetslösheten är markant större än riket i stort.

Värmlands län står inför stora arbetsmarknadspolitiska utmaningar under prognos-perioden, där Arbetsförmedlingen lyfter fram tre faktorer som är mycket viktiga att angripa:

  • Motverka bristen på arbetskraft
  • Öka utrikes föddas sysselsättning och nyttja deras kompetenser
  • Motverka långtidsarbetslöshet

Fokus behöver ligga på att motverka dessa utmaningar så snabbt och effektivt det går, särskilt då konjunkturen mattas av och då resurserna för att ge utökat stöd till personer med svag anknytning på arbetsmarknaden minskar.