Stark framtidstro i länets näringsliv, men matchningsläget blir alltmer ansträngt

Arbetsmarknadsprognos Värmlands län 2018

13 december 2017

Konjunkturen är stark och stämningsläget i länets näringsliv är på historiskt höga nivåer. Under 2018 fortsätter antalet jobb att växa. Samtidigt blir matchningsläget alltmer ansträngt inom flera branscher.Parallellt med detta behövs det ytterligare 12 000 personer på länets arbetsmarknad de kommande fem åren, bara för att ersätta pensionsavgångarna.

Sverige gynnas av en förbättrad global tillväxt och detta gynnar i sin tur Värmlands län. Stämningsläget i länets näringsliv är på historiskt höga nivåer. Framtidstron är starkast inom bygg och anläggning. Tätt efter kommer industrin. Även den privata tjänstesektorn har starka förväntningar inför det kommande halvåret. Det är främst inom it-sektorn som optimismen finns. Den offentliga tjänsteproduktionen har haft en positiv tillväxt det senaste halvåret, men förväntar sig en något långsammare tillväxt framöver.  

Fler jobb på den värmländska arbetsmarknaden

Under 2018 fortsätter antalet jobb att växa, men något långsammare än under 2017. Arbetslösheten bedöms bli 7,6 procent.

– Efterfrågan på arbetskraft är hög i länet och anställningsplanerna är på fortsatt höga nivåer. Samtidigt blir matchningsläget alltmer ansträngt inom flera branscher i länet, säger arbetsmarknadsanalytiker Fredrik Mörtberg.

Inom bygg och den offentliga tjänstesektorn är det många arbetsgivare som har svårt att hitta efterfrågad kompetens. En stark optimism och tydliga anställningsplaner innebär att det blir 1 000 nya jobb i länet under 2018. Det är främst privat och offentlig tjänstesektor som bidrar till ökningen. Även inom bygg ökar antalet anställda, men långsammare än tidigare. För första gången på några år är bedömningen att industrin också ökar i antalet anställda.

På fem års sikt är det många arbetsgivare i länet som tror på en fortsatt tillväxt i antalet anställda. Parallellt med detta är det en majoritet som uppger att man behöver ersätta pensionsavgångarna som sker framöver. Under de fem kommande åren behövs det 12 000 nya personer på länets arbetsmarknad, bara för att ersätta pensionsavgångarna. Störst behov finns inom vård och omsorg, industri samt utbildning.

Komplexa utmaningar kräver samarbeten och engagemang

Parallellt med den starka konjunkturen består de stora och komplexa utmaningarna i länet. För att lösa dessa utmaningar är det viktigt med samarbeten och engagemang från flertalet parter. Värmlands län har haft en ofördelaktig demografisk utveckling en längre tid. Befolkningen blir äldre och arbetskraften har minskat över tid. Samtidigt har många utrikes födda flyttat till länet.

– Det är ett viktigt tillskott för Värmland att få hit dessa människor för att kompetensförsörjningen och välfärden ska fungera framöver, säger arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg.

Det är mycket viktigt att människor som flyttar hit från andra länder får stöd för att lyckas med sin etablering, på arbetsmarknaden och i samhället. Trots allt är det utrikes födda som är anledningen till att länets befolkning ökar. Utöver samarbeten mellan myndigheter och kommuner behöver även näringslivet och individerna själva ta ett ansvar.

Många står idag långt ifrån arbetsmarknaden och behöver aktiva insatser för att öka sin anställningsbarhet. Det är viktigt att prioritera dessa individer, då det är här länets framtida resurser till stor del finns. Utomeuropeiskt födda behöver snabbt få lära sig svenska och ta del av andra arbetsmarknadspolitiska insatser. Personer som saknar gymnasieutbildning behöver få stöd och motivation för att läsa upp sin utbildningsnivå.

– En avklarad gymnasieutbildning är en stor vattendelare på svensk arbetsmarknad, utan det blir det mycket svårare att hitta en varaktig anställning, säger Lena Hertzberg.

– Det är viktigt att jobba med dessa utmaningar för att minska risken för stora strukturella problem i framtiden, avslutar Fredrik Mörtberg.