Svårt hitta personal inom flera områden

Arbetsmarknadsprognos Värmlands län 2016

9 december 2015

Det finns en positiv framtidstro bland företagen i länet. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar under 2016. Men samtidigt som många är utan arbete är det svårt att hitta personal inom många områden.

Företagen i Värmlands län är ganska optimistiska när det gäller efterfrågan på varor och tjänster det kommande året.

– En positiv framtidstro finns, även om bedömningen är försiktigare än i de flesta andra län, säger analytiker Ann Mannerstedt.

Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar

Sysselsättningen i länet ökar med 700 personer under 2015 och med 800 personer under 2016.Antalet arbetslösa minskar med 500 personer under 2015 och 100 personer 2016. Prognosen visar att arbetslösheten minskar till 8,3 procent sista kvartalet 2016 och antalet arbetslösa blir 10 900 personer.

Svårt hitta personal samtidigt som många är utan arbete

Samtidigt som många är utan arbete finns områden där det är svårt att hitta personal. I Arbetsförmedlingens intervjuer svarar mer än hälften av arbetsgivarna i offentlig sektor att man upplevt brist vid någon rekrytering de senaste sex månaderna.

– Det är en rekordhög andel sett över tid. För den privata sektorn är motsvarande andel en femtedel.Det handlar ofta om yrken inom vård, utbildning och teknik, förklarar Ann Mannerstedt.

Bristen inom vården breder ut sig och den omfattar nu såväl specialister som grundutbildade. Även inom utbildningsområdet ökar arbetsgivarnas svårigheter att rekrytera. Inom hantverksyrken och andra yrken handlar problemen att rekrytera ofta om att finna personer med mångårig erfarenhet.

– I förlängningen kan svårigheterna att rekrytera innebära missade arbetstillfällen för ytterligare personer och det är allvarligt, säger arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg.

Konsekvenser som uppstår är att befintlig personal får arbeta mer, att det blir nödvändigt att tacka nej till order, minska produktionen/servicen eller skjuta på en planerad expansion.

Värmland har under en tid haft en minskning när det gäller antal personer i yrkesverksam ålder. Det är bekymmersamt i ett läge där yngre och äldre åldrar samtidigt ökar. Många personer kommer till Sverige och Värmland från andra länder just nu. Det medför en välbehövlig chans till fler personer på arbetsmarknaden. Fler personer som arbetar innebär bättre möjligheter att bevara vår välfärd. Även på ett personligt plan är ett arbete viktigt. Både av ekonomiska skäl och för att känna sig behövd och delaktig i samhället.

Flera utmaningar på arbetsmarknaden

Med yrkesområden som är svåra att bemanna och en befolkningsutveckling som har utsikter att bli gynnsam även för de åldersgrupper som arbetar finns ett antal viktiga utmaningar att ta sig an. Snabb väg till arbete för nyanlända är en sådan utmaning.

– De utbildningar och kompetenser som de nyanlända har med sig i bagaget behöver skyndsamt bli bedömda och gångbara i Sverige, med eller utan komplettering, säger Lena Hertzberg.

Vägledning och uppmuntran till utbildning är en annan utmaning. Arbetsmarknaden består i allt större utsträckning av arbeten som kräver utbildning.

– Både ungdomar och andra som står inför ett studieval behöver tillgång till information om framtidsutsikterna för olika yrken för att kunna ta hänsyn till det vid sitt val av utbildning, förklarar Ann Mannerstedt.

Ytterligare en angelägen utmaning är att se och ta till vara den arbetsförmåga som finns hos dem som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

– Ingen aktör på arbetsmarknaden klarar utmaningarna på egen hand.En handlingskraftig och resultatrik samverkan mellan privata näringslivet, kommunernas verksamheter, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter är ett måste, avslutar Lena Hertzberg.