Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar

Arbetsmarknadsprognos Värmlands län 2015

9 december 2014

Arbetslösheten minskar och sysselsättningen ökar under 2015. Företagen i länet ser positivt på framtiden. Utmaningar på arbetsmarknaden är de stora skillnaderna i arbetslöshet såväl geografiskt som mellan olika grupper, den demografiska situationen i länet och svårigheter att hitta personal inom vissa yrken.

Arbetsmarknaden återhämtar sig långsamt. Arbetslösheten fortsätter minska under 2015 och beräknas vara nere på 8,0 procent i slutet av året. Sysselsättningen ökar. Det är inom privata tjänster och i viss mån inom bygg och offentlig verksamhet som jobben bli fler.

Företagen i Värmlands län är försiktigt optimistiska när det gäller efterfrågan på varor och tjänster det kommande året. Inom industribranschen är förväntningarna på en ökad efterfrågan förhållandevis goda.För byggbranschen är framtidstron mer dämpad. Handeln samt information och kommunikation tror på en ökad efterfrågan. Däremot är hotell och restaurang lite mer avvaktande den här hösten.

De offentliga verksamheterna förutspår en ökad verksamhet det kommande året. Barnomsorgen och den kommunala vården och omsorgen behöver utöka sin verksamhet.Gymnasieskolan förväntar sig däremot minskningar i verksamheten. Vilka möjligheter man har att utöka när behoven ökar avgörs till stor del av ekonomiska förutsättningar.

Flera utmaningar på länets arbetsmarknad

Arbetslösheten är ojämnt fördelad, såväl geografiskt som mellan olika grupper i samhället. Mellan de kommuner i länet där skillnaden är som störst skiljer det cirka åtta procentenheter. Bland männen är arbetslösheten högre än bland kvinnorna och arbetslösheten bland ungdomarna är betydligt högre än bland äldre. Arbetslösheten är högre bland dem som är födda utrikes än bland dem som är födda i Sverige. Den är också högre bland dem som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga än bland dem som inte har en sådan nedsättning. Det är också stora skillnader i  arbetslöshet mellan olika utbildningsnivåer.

Snedfördelningen av arbetslösheten innebär stora utmaningar på arbetsmarknaden. I Värmlands län beräknas antalet personer i yrkesverksam ålder minska de närmaste åren. Antalet personer i övriga åldrar kommer däremot att öka. I det läget behöver alla som kan och vill arbeta tas tillvara på arbetsmarknaden.

För de grupper som har det tuffast på arbetsmarknaden är det inte ovanligt att tiden utan arbete blir lång eller att man växlar tillfälliga arbeten med arbetslöshet.

Samtidigt som många är utan arbete finns det områden där det är svårt att hitta personal. Det handlar ofta om yrken inom vården eller yrken med teknisk inriktning. Bristen inom vården breder ut sig och den omfattar nu såväl specialister som grundutbildade. Inom hantverksyrken och andra yrken handlar problemen att rekrytera personal ofta om att finna personer med mångårig erfarenhet.