Rekryteringsproblemen ökar - fler behöver utbilda sig inom bristyrkena

Arbetsmarknaden i Värmland 2018-2019

13 juni 2018

Näringslivet tror på fortsatt ökad efterfrågan. Det blir fler nya jobb, men rekryteringsproblemen blir alltmer kännbara, vilket bromsar tillväxten.För få utbildar sig mot många av bristyrkena i länet. Det behövs fler utbildningsplatser inom bristyrkena och vi behöver vägleda in fler människor mot dessa yrken.

Sverige och Värmland gynnas av en positiv global tillväxt. Efter ett starkt halvår har näringslivet i Värmlands län en tro på fortsatt ökad efterfrågan framöver. Tydligast optimism är det inom hotell och restaurang, personliga tjänster och inom information och kommunikation. Även industrin, som är en mycket viktig näring i länet, tror på ett bra efterfrågeläge framöver.

– Optimismen syns dock på bred front inom näringslivet och inte bara dessa branscher. Den offentliga tjänsteproduktionen har haft en positiv tillväxt det senaste halvåret, men man förväntar sig en något långsammare tillväxt framöver, säger arbetsmarknadsanalytiker Fredrik Mörtberg.

Fler nya jobb, men rekryteringsproblemen alltmer kännbara

Under 2018 och 2019 blir det en fortsatt tillväxt av nya jobb i länet, men i något långsammare takt än tidigare. Efterfrågan på arbetskraft är hög i Värmland och anställningsplanerna är på fortsatt höga nivåer. Parallellt med denna utveckling blir rekryteringsproblemen alltmer kännbara inom vissa branscher, vilket bromsar tillväxten av nya arbetstillfällen.

– Inom information och kommunikation, byggverksamhet samt offentliga tjänstesektorn är det många arbetsgivare som har svårt att hitta efterfrågad kompetens, säger Fredrik Mörtberg.

Prognosen för 2018 och 2019 är 1 000 respektive 900 nya jobb. Det är främst privat och offentlig tjänstesektor som bidrar till ökningen på länets arbetsmarknad, men även industrin tar ett bra kliv framåt.

Arbetslösheten minskar ytterligare

Jämfört med fjärde kvartalet 2017 minskar antalet inskrivna arbetslösa i länet med 1 000 personer fram till slutet av 2018. Därefter bromsar nedgången in, men under 2019 minskar antalet med ytterligare 600 personer. Det innebär att arbetslösheten bedöms minska till 6,4 procent i slutet av 2019.

Utbildning en vattendelare på arbetsmarknaden

Arbetslösheten i länet är som högst bland utomeuropeiskt födda och personer med högst förgymnasial utbildning.

– En stor del av personerna som är födda utanför Europa saknar en gymnasieutbildning. Det är viktigt att deras utbildningsnivå höjs för att skapa bättre förutsättningar för en etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Många som saknar gymnasieutbildning blir kvar i arbetslöshet under lång tid. Dessutom riskerar enklare jobb att försvinna framöver i takt med den teknologiska utvecklingen som sker, förklarar Fredrik Mörtberg.

Länet har en åldrande befolkning och bland inrikes födda minskar antalet i arbetsför ålder.

– Därför är det viktigt att alla aktörer jobbar för att ta tillvara den kompetens och arbetsförmåga som finns hos alla människor, inte minst alla utrikes födda som har kommit hit. Behovet av dem är stort och tack vare deras flytt till Värmland har den negativa demografiska utvecklingen bromsat in, säger arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg och fortsätter:

– Framöver finns ett stort behov av arbetskraft för att säkra kompetensförsörjning och välfärd i länet. För att lyckas med detta måste dessa personer få lära sig svenska, höja sin utbildning och integreras i samhället. Här är vägledning en viktig resurs. Det är för få som utbildar sig mot många av bristyrkena i länet och vi behöver vägleda in fler människor mot dessa yrken. Det är också viktigt att fler tar ansvar och marknadsför yrken och utbildningar. Även den införda utbildningsplikten fyller ett viktigt syfte när det handlar om att höja vissa personers utbildningsnivå.

Ett tätt samarbete mellan Arbetsförmedlingen, kommuner, andra aktörer inom kompetensförsörjning och näringslivet främjar framgångsrika idéer och insatser framöver.

– Vi måste sprida goda exempel och våga tänka nytt, avslutar Lena Hertzberg.