Fortsatt god arbetsmarknad, men stora svårigheter att rekrytera inom flera branscher

Arbetsmarknaden i Värmland 2017-2018

13 juni 2017

Arbetsförmedlingens prognos för 2017 och 2018 visar att den goda utvecklingen på arbetsmarknaden i länet fortsätter. Arbetsgivarnas anställningsplaner är historiskt höga. Samtidigt uppger allt fler företag att de har svårt att rekrytera.

Den svenska konjunkturen är fortsatt stark och det avspeglas även i Värmlands län. Den globala ekonomin förväntas ha en något starkare tillväxttakt framöver. Det innebär att det för Sveriges och länets del blir ett gynnsamt läge för exporten av varor och tjänster.

– Stämningsläget bland värmländska företag är onekligen positivt, säger arbetsmarknadsanalytiker Fredrik Mörtberg.

Starkare anställningsplaner än på länge

Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stor och anställningsplanerna är historiskt höga. Samtidigt blir matchningsläget allt mer problematiskt inom flera branscher. Inom bygg och den offentliga tjänstesektorn är det många arbetsgivare som har svårt att hitta efterfrågad kompetens. Den tydliga optimismen och ett ökat behov av personal innebär att sysselsättningen ändå förväntas öka med 2 100 personer till slutet av 2018.

Arbetslösheten i länet ökar under 2018

Trots att arbetslösheten just nu minskar, förväntas trenden vända och arbetslösheten ökar till 8,3 procent i slutet av 2018. Ökningen beror på att allt fler utrikes födda deltar i arbetskraften. Samtidigt har sammansättningen av arbetskraften förändrats och allt fler står längre ifrån arbetsmarknaden. Parallellt med detta har ungdomsarbetslösheten fortsatt att minska i en tydlig takt, som till stor del beror på en stark konjunktur.

Trots den starka konjunkturen i länet finns det många utmaningar att ta tag i. Befolkningen växer och en allt större andel utgörs av äldre personer, vilket förändrar försörjningsbördan. För en bibehållen välfärd och kompetensförsörjning krävs det samarbete och god planering.

Allt fler arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens vid rekrytering. Matchning till utbildning är en viktig del för att lyckas dämpa den bristsituation som finns. Det finns ett stort antal inskrivna arbetslösa personer som saknar gymnasial utbildning. Om deras utbildningsnivå kan höjas, kommer det att underlätta etableringen på arbetsmarknaden och även dämpa arbetsgivarnas upplevda brist.

Utrikes födda är viktiga för länets arbetsmarknad

Allt fler utrikes födda deltar i arbetskraften och det tar viss tid för dem att etablera sig på arbetsmarknaden.

– Samhället och näringslivet behöver i högre utsträckning upptäcka de kompetenser som finns i denna grupp. Det är trots allt utrikes födda som till stor del har stått för länets sysselsättningstillväxt under de senaste åren, konstaterar arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg.

Länet behöver dessa personer och fördomar eller myter får inte bli ett hinder för integrationen. Det är viktigt att lyckas med detta då de annars riskerar att hamna i långa tider utan arbete. Här måste man kartlägga vilka kompetenser som finns och vilka insatser som är bäst lämpade för att skapa ett inträde på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har flera typer av insatser för dessa personer. Men andra områden måste också ta sitt ansvar, exempelvis utbildningspolitiken och det reguljära utbildningsväsendet.