Positiv framtidstro bland företagen

Arbetsmarknaden i Värmland 2015-2016

10 juni 2015

Företagen i Värmlands län ser försiktigt positivt på framtiden. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar. Men det finns flera utmaningar på länets arbetsmarknad.

Företagen i Värmlands län är optimistiska när det gäller efterfrågan på varor och tjänster det kommande året.

– En positiv framtidstro finns, även om bedömningen är lite försiktigare än i många andra län, säger utredare Ann Mannerstedt.

Sysselsättningen ökar

Sysselsättningen i länet ökar under både 2015 och 2016. Det är inom offentlig verksamhet, privata tjänster och bygg som jobben förväntas bli fler. Inom industrin och jordbruk/skogsbruk blir sysselsättningen oförändrad. Bland de privata tjänsterna utmärker sig handeln, hotell- och restaurang samt information och kommunikation positivt när det gäller tron på ökad efterfrågan. Däremot är transportföretagen lite mer avvaktande än övriga.

De offentliga verksamheterna förutspår totalt sett en ökad verksamhet det kommande året. Barnomsorgen, grundskolan och kommunernas vård och omsorg behöver utöka sin verksamhet. Gymnasieskolan däremot förväntar sig fortsatta minskningar av verksamheten.

Arbetslösheten minskar

Antalet arbetslösa minskar med totalt 1 200 personer till slutet av 2016. Det innebär att arbetslösheten i Värmlands län blir 7,9 procent av arbetskraften och 10 300 personer är arbetslösa under sista kvartalet 2016.

Utmaningar på arbetsmarknaden

Samtidigt som många är utan arbete finns områden där det är svårt att hitta personal.

– Det handlar oftast om yrken inom vården och yrken med teknisk inriktning, säger Lena Hertzberg.

Bristen inom vården breder ut sig och den omfattar nu såväl specialister som grundutbildade. Även inom utbildningsområdet finns yrken där arbetsgivarna har svårigheter att rekrytera. Inom hantverksyrken och andra yrken handlar problemen att rekrytera personal ofta om att finna personer med mångårig erfarenhet.

Konsekvenserna för verksamheterna kan i en del fall innebära att befintlig personal får arbeta mer, att det blir nödvändigt att tacka nej till order, minska produktionen/servicen eller skjuta på en planerad expansion.

– I förlängningen kan det innebära missade arbetstillfällen för ytterligare personer och det är allvarligt, säger Lena Hertzberg.

Arbetslösheten är ojämnt fördelad. I de kommuner som har högst arbetslöshet är den dubbelt så hög som i de kommuner som har lägst. Bland männen är arbetslösheten högre än bland kvinnorna och bland ungdomarna betydligt högre än bland äldre. För utrikes födda är nivån högre än för inrikes födda och den är också högre bland dem som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga än bland dem som inte har en sådan nedsättning. Jämförs olika utbildningsnivåer finns också stora skillnader.

Snedfördelningen av arbetslösheten innebär stora utmaningar på arbetsmarknaden. I Värmlands län beräknas antalet personer i yrkesverksam ålder minska de närmaste åren. Antalet personer i övriga åldrar kommer däremot att öka. Alla som kan och vill arbeta behöver därför tas tillvara på arbetsmarknaden och det behöver finnas flera möjliga vägar in på arbetsmarknaden.

– För att klara utmaningarna behövs handlingskraftig och resultatrik samverkan mellan Arbetsförmedlingen, privata näringslivet, kommunernas verksamheter och andra myndigheter, avslutar Lena Hertzberg.