Ökad sysselsättning och lägre arbetslöshet

Arbetsmarknaden i Värmland 2014-2015

11 juni 2014

Konjunkturen förbättras och sysselsättningen ökar de kommande åren. Arbetslösheten minskar och är nere på 8,0 procent sista kvartalet 2015, enligt Arbetsförmedlingens beräkningar. En stor utmaning på länets arbetsmarknad framöver är den sneda fördelningen av arbetslösheten.

Företagen i Värmlands län fortsätter att vara optimistiska när det gäller efterfrågan på varor och tjänster det kommande året.

– Stämningsläget är den här våren något starkare än det normalt brukar vara, konstaterar utredare Ann Mannerstedt.

Det finns flera tecken på att konjunkturen förbättras. Inför det kommande året gör drygt hälften av företagen bedömningen att efterfrågan kommer att öka och bara en av tjugo att efterfrågan kommer att minska. Utvecklingen i omvärlden gör att exporten nu har större förutsättningar än på länge att öka. Det är betydelsefullt för Värmland. Även fortsättningsvis kommer den privata konsumtionen att vara viktig för ekonomin.

– Enligt svaren i vår intervjuundersökning är företagen nu närmare den gräns där de behöver nyanställa för att kunna öka sin produktion än de var för ett år sedan, berättar Ann Mannerstedt.

Sysselsättningen ökar, främst inom privata tjänster och bygg

Sysselsättningen i länet ökar med 700 personer under 2014 och med 1 100 personer under 2015. Det är inom privata tjänster och byggverksamhet som jobben förväntas bli fler. Inom industrin och offentlig verksamhet bedöms antalet anställda vara oförändrat.

Arbetslösheten minskar

Under 2014 beräknar vi att antalet arbetslösa minskar med 800 personer och under 2015 med ytterligare 1 200 personer. Det betyder att 10 500 personer i länet beräknas vara arbetslösa sista kvartalet 2015 och arbetslösheten 8,0 procent.

Flera utmaningar på länets arbetsmarknad

Arbetslösheten är ojämnt fördelad, såväl geografiskt som mellan olika grupper i samhället. Värmlands län har en arbetslöshet som ligger drygt en procentenhet över genomsnittet i landet. Variation finns från 6,4 procent i Hammarö kommun till 14,1 procent i Storfors kommun. Bland männen är arbetslösheten högre än bland kvinnorna och arbetslösheten bland ungdomarna är betydligt högre än bland äldre. För utrikes födda är arbetslösheten högre än för inrikes födda. Den är också högre bland dem som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga än bland dem som inte har en sådan nedsättning. Också om man jämför olika utbildningsnivåer finns stora skillnader i arbetslöshet.

– Snedfördelningen av arbetslösheten innebär stora utmaningar på arbetsmarknaden och det finns inte en lösning som passar alla, säger arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg.

För de grupper som har det tuffast på arbetsmarknaden är det inte ovanligt att tiden utan arbete blir lång eller att man växlar tillfälliga arbeten med arbetslöshet.

– Samtidigt som många är utan arbete finns områden där det är svårt att hitta personal. Det handlar många gånger om yrken med teknisk inriktning och vårdyrken. Inom vården tilltar bristen och den omfattar nu såväl specialister som grundutbildade. Svårigheter att rekrytera personal med mångårig erfarenhet finns inom både hantverksyrken och övriga yrken, berättar Lena Hertzberg.

I Värmlands län beräknas antalet personer i yrkesverksam ålder minska de närmaste åren. Antalet personer i övriga åldrar kommer däremot att öka.

– I det läget behöver alla som kan och vill arbeta tas tillvara på arbetsmarknaden, avslutar Lena Hertzberg.