5 400 nya jobb i Uppsala län, men tillväxten hotas av kompetensbrist

Arbetsmarknaden i Uppsala 2019-2020

12 juni 2019

Trots en viss dämpning väntas arbetsmarknaden i Uppsala län att utvecklas starkt de närmaste åren. Arbetsgivarna inom det privata näringslivet är positiva inför framtida efterfrågan. Totalt beräknas 5 400 nya jobb skapas under 2019 och 2020. Bristen på kvalificerad arbetskraft är dock ett reellt problem. Det visar Arbetsförmedlingens prognos där cirka 500 arbetsgivare i länet intervjuats under våren om efterfrågan och tillgången på arbetskraft.

De senaste årens positiva jobbtillväxt i Uppsala väntas fortsätta och sysselsättningen ökar med 3 000 personer i år och 2 400 under 2020. Särskilt positiva är arbetsgivarna inom information och kommunikation samt finansiell verksamhet och företagstjänster, men även flera andra delbranscher inom den privata tjänstesektorn samt byggbranschen tror på en fortsatt positiv utveckling.

Ett möjligt hinder för att anställningsplanerna ska bli verklighet är bristen på kvalificerad arbetskraft, vilket är ett generellt problem inom såväl privat som offentlig sektor. Inom t.ex. bygg-, teknik- och it-företagen är bristen efterfrågad kompetens redan ett reellt hinder för tillväxten.

Arbetslösheten i länet har minskat kraftigt under en längre tid och väntas fortsätta sjunka under 2019, men öka något under 2020. För fjärde kvartalet 2019 beräknar Arbetsförmedlingen att arbetslösheten blir 5,3 procent av arbetskraften (9 700)personer) och 5,6 procent vid fjärde kvartalet 2020 (10 500 personer).

Länets utmaningar är desamma som för en stor del av övriga Sverige. Det handlar om att motverka bristen på utbildad arbetskraft, insatser mot långtidsarbetslösheten och att öka sysselsättningen bland utrikes födda. När kraven på arbetsmarknaden höjs är utbildning nyckeln för att komma in på arbetsmarknaden.

– Det handlar också om utbildningssystemets dimensionering och i vilken grad de arbetssökande väljer studier. Inom flera bristyrken är det huvudsakliga problemet ett för lågt tillskott av nya utbildade, säger Jim Enström, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.