Tio år av tillväxt i Uppsala län

Arbetsmarknadsprognos Uppsala län 2019

12 december 2018

Det är fortsatt god arbetsmarknad i länet och sysselsättningen väntas öka med 5 400 personer 2018-2019. Samtidigt sjunker arbetslösheten, men i långsammare takt.

För 2018 är prognosen att antalet sysselsatta ökar med 2 900. Tillväxten avtar något nästa år och sysselsättningsökningen beräknas till 2 500 under 2019. Procentuellt ökar antalet sysselsatta med 1,9 procent i år och 1,6 procent nästa år, i Uppsala län.

– Höstens intervjuundersökning visar att arbetsgivare är positiva om framtiden och att efterfrågan på arbetskraft fortfarande är hög, säger Olle Ahlberg, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen. Men jobben ökar inte i samma takt som tidigare.

Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten under årets slut uppgår till 10 000 personer (5,6 procent) för att i slutet av 2019 ligga på 9 900 (5,5 procent).

Den främsta orsaken till den sjunkande arbetslösheten är den starka efterfrågan på arbetsmarknaden i Uppsala län. Det minskade flyktingmottagandet har även lett till en kraftig minskning av nya inskrivna i etableringsprogrammet.

Utrikes födda 

Arbetslösheten i Uppsala län skiljer sig mellan inrikes och utrikes födda personer. En annan stor skillnad i arbetslöshetsnivå finner man mellan personer med kortare eller längre utbildning. Personer utan fullföljd gymnasieutbildning riskerar i högre utsträckning att hamna i långvarig arbetslöshet jämfört med personer med avslutad gymnasieutbildning.

– Bristen på arbetskraft har ökat snabbt de senaste åren och många av de inskrivna arbetslösa saknar gymnasiekompetens, vilket ofta är ett grundkrav från arbetsgivare. Därför är det så viktigt att vi vägleder och motiverar till arbete genom utbildning.