2400 fler jobb i länet under 2018

Arbetsmarknadsprognos Uppsala län 2018

13 december 2017

Uppsalas arbetsmarknad förväntas gå fortsatt bra. Fortsatt stark förväntan på arbetsmarknaden, ökad sysselsättning och fortsatt låg arbetslöshet. Så ser Arbetsförmedlingens prognos ut inför 2018, baserad på höstens intervjuundersökningar med arbetsgivare i Uppsala län.

Arbetsgivarna i Uppsala är optimistiska och har en fortsatt stark tilltro till den närmaste framtiden. Trots en rådande osäkerhet kring den globala ekonomins utveckling ger arbetsgivarna uttryck för en stor optimism inför framtiden i Arbetsförmedlingens konjunkturindikator. Enligt Arbetsförmedlingens prognos väntas sysselsättningen i Uppsala län öka med 2400 personer under 2018.

-När kapacitetsutnyttjandet är högt innebär detta flertalet jobbchanser inom prognosperioden, säger Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef för marknadsområde Norra Mälardalen.

Rekryteringsbehov inom offentlig och privat sektor

Den offentliga sektorn, som utgör en stor och viktig del av länets arbetstillfällen, har haft goda sysselsättningsökningar de senaste åren och väntas fortsätta öka. Tack vare hushållens fortsatt goda konsumtion fortsätter många av de privata tjänstenäringarna att växa, vilket också leder till ökad sysselsättning. Detta gäller särskilt för delbranscherna handel samt finansiell verksamhet och företagstjänster. Konjunkturen inom byggverksamhet är mycket god, klart över det historiska genomsnittet och sysselsättningen ökar. Inom de offentliga verksamheterna finns stora behov inom vård, skola och omsorg, då omfattande pensionsavgångar väntas ske de närmaste åren.

Trots efterfrågan på arbetskraft inom flera näringsgrenar och verksamheter väntas nivån på antalet inskrivna arbetslösa i Uppsala län öka med 250 personer till slutet av 2018, vilket innebär en relativ arbetslöshet på 5,9 procent.

Samtidigt som arbetslösheten i Uppsala län väntas bli den lägsta i landet är arbetsmarknaden fortsatt tuff för de grupper som i genomsnitt möter en svårare arbetsmarknadssituation och därför löper större risk att bli långvarigt arbetslösa. De specifika utmaningarna skiljer sig här åt för respektive grupp. Arbetslösheten för dem som har högst förgymnasial utbildning är exempelvis mer än tre gånger så hög jämfört med dem som har en gymnasial utbildning.

Brist på arbetskraft och längre väg till anställning

I takt med en ökad brist på arbetskraft och en högre andel av individer med längre väg till anställning fortsätter matchningsuppdraget att vara en stor utmaning för Arbetsförmedlingen.

-Det är svårare, från arbetsgivarnas perspektiv, att hitta efterfrågad kompetens. Samtidigt finns ofta kompetens, som det gäller gäller för arbetsgivarna att fånga upp, inte minst bland de utsatta grupperna. Här gäller för hela samhället att möjliggöra för både individer och företag att nyttja hela sin potential, ta tillvara både människors yrkeskompetenser och erfarenheter, säger Jan-Eric Nyström.