1800 fler jobb i länet under 2017

Arbetsmarknadsprognos Uppsala län 2017

7 december 2016

Fortsatt stark förväntan på arbetsmarknaden, ökad sysselsättning och fortsatt låg arbetslöshet. Så ser Arbetsförmedlingens prognos ut inför 2017, baserad på höstens intervjuundersökningar med arbetsgivare i Uppsala län.

Arbetsgivarna i Uppsala är optimistiska och har en fortsatt stark tilltro till den närmaste framtiden. Trots en rådande osäkerhet kring den globala ekonomins utveckling ger arbetsgivarna uttryck för en stor optimism inför framtiden i Arbetsförmedlingens konjunkturindikator. Den privata konsumtionen ligger på höga nivåer men även den offentliga konsumtionen och bygginvesteringar bidrar till det gynnsamma läget i den svenska ekonomin.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos väntas sysselsättningen i Uppsala län öka med 1800 personer under 2017.

-När konjunkturen stärks, det blir fler lediga platser och kapacitetsutnyttjandet är högt innebär detta flertalet jobbchanser inom prognosperioden, säger Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef för marknadsområde Norra Mälardalen.

Rekryteringsbehov både inom privat och offentlig sektor

Den offentliga sektorn som utgör en stor och viktig del av länets arbetstillfällen, har haft starka sysselsättningsökningar de senaste åren och väntas fortsätta öka. Framtidstron är också stor inom privata tjänstenäringar som handel, finansiella verksamhet och företagstjänster. Detsamma gäller byggverksamheten. Även inom industrin har förväntningarna stärkts något. Inom de offentliga verksamheterna finns stora behov inom vård, skola och omsorg, då omfattande pensionsavgångar väntas ske de närmaste åren.

Trots efterfrågan på arbetskraft inom flera näringsgrenar och verksamheter väntas nivån på antalet inskrivna arbetslösa i Uppsala län öka med 550 personer till slutet av 2017, vilket innebär en relativ arbetslöshet på 5,9 procent.

Samtidigt som arbetslösheten i Uppsala län väntas bli den lägsta i landet är arbetsmarknaden fortsatt tuff för de grupper som i genomsnitt möter en svårare arbetsmarknadssituation och därför löper större risk att bli långvarigt arbetslösa. De specifika utmaningarna skiljer sig här åt för respektive grupp.

Brist på arbetskraft och längre väg till anställning

I takt med en ökad brist på arbetskraft och en högre andel av individer med längre väg till anställning blir matchningsuppdraget en allt större utmaning för Arbetsförmedlingen.

-Från arbetsgivarnas perspektiv blir det svårare att hitta efterfrågad kompetens. Samtidigt finns det ofta kompetens som det gäller för arbetsgivarna att fånga upp, inte minst bland de utsatta grupperna. Det gäller för samhället i stort att möjliggöra för både individer och företag att nyttja hela sin potential, ta tillvara både människors yrkeskompetenser och erfarenheter, säger Jan-Eric Nyström.