5700 fler jobb i Uppsala län 2018-2019

Arbetsmarknaden i Uppsala 2018-2019

13 juni 2018

Fortsatt låg arbetslöshet, fortsatt optimism på arbetsmarknaden och ökad sysselsättning. Så ser Arbetsförmedlingens prognos ut inför 2018-2019, baserad på vårens intervjuundersökningar med arbetsgivare i Uppsala län.

Arbetsgivarna i Uppsala län är optimistiska och har en fortsatt stark tilltro till den närmaste framtiden. Samtidigt som den globala ekonomin utvecklas ger arbetsgivarna uttryck för en stor optimism inför framtiden i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning. Den privata konsumtionen ligger på fortsatt höga nivåer men även offentlig konsumtion och investeringar inom industrin innebär ett gynnsamt läge för den svenska ekonomin.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos väntas sysselsättningen i Uppsala län ha ökat med 2900 personer i slutet av 2018 och 2800 personer i slutet av 2019.

-En stark konjunktur och ett fortsatt högt kapacitetsutnyttjandet innebär fler lediga platser. Jobbchanserna ökar alltså inom prognosperioden, säger Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef för marknadsområde Norra Mälardalen.

Stora rekryteringsbehov inom offentlig och privat sektor

Arbetstillfällen inom offentlig sektor väntas öka. Framtidstron är också stark inom privata tjänstenäringar som handel, finansiella verksamhet och företagstjänster. Detsamma gäller även inom byggverksamheten och industrin. Inom de offentliga verksamheterna finns mycket stora behov inom vård, skola och omsorg, då omfattande pensionsavgångar väntas ske de närmaste åren.

Samtidigt som arbetslösheten i Uppsala län väntas bli fortsatt låg (5,7 procent i slutet av 2018) är arbetsmarknaden fortsatt tuff för de som har en svagare ställning på arbetsmarknaden och som därför löper större risk att bli långvarigt arbetslösa. De specifika utmaningarna skiljer sig här åt för respektive grupp.

Utmaning för matchningsuppdraget  

Med fortsatt ökad brist på arbetskraft och en högre andel av individer med längre väg till anställning blir matchningsuppdraget en stor utmaning för Arbetsförmedlingen.

- Arbetsgivare har svårt att hitta efterfrågad kompetens. Här kan hela samhället möjliggöra för både individer och företag att nyttja hela sin potential, för att ta tillvara både människors yrkeskompetenser och erfarenheter, säger Jan-Eric Nyström.