4700 fler jobb i Uppsala län 2017-2018

Arbetsmarknaden i Uppsala 2017-2018

13 juni 2017

Fortsatt optimism på arbetsmarknaden, ökad sysselsättning och fortsatt låg arbetslöshet. Så ser Arbetsförmedlingens prognos ut inför 2017-2018, baserad på vårens intervjuundersökningar med arbetsgivare i Uppsala län.

Arbetsgivarna i Uppsala är optimistiska och har en fortsatt stark tilltro till den närmaste framtiden. Parallellt med den globala ekonomins utveckling ger arbetsgivarna uttryck för en stor optimism inför framtiden i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning. Den privata konsumtionen ligger på höga nivåer men även den offentliga konsumtionen och bygginvesteringar bidrar till det gynnsamma läget i den svenska ekonomin.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos väntas sysselsättningen i Uppsala län öka med 4700 personer under 2017 och 2018.

- Den starka konjunkturen och ett högt kapacitetsutnyttjandet leder till fler lediga platser. Det möjliggör flertalet jobbchanser inom prognosperioden, säger Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef för marknadsområde Norra Mälardalen.

Rekryteringsbehov både inom privat och offentlig sektor

Den offentliga sektorn som utgör en stor och viktig del av länets arbetstillfällen väntas fortsätta öka. Framtidstron är också stor inom privata tjänstenäringar som handel, finansiella verksamhet och företagstjänster. Detsamma gäller byggverksamheten. Även inom industrin har förväntningarna stärkts något. Inom de offentliga verksamheterna finns stora behov inom vård, skola och omsorg, då omfattande pensionsavgångar väntas ske de närmaste åren.

Samtidigt som arbetslösheten i Uppsala län väntas bli fortsatt låg är arbetsmarknaden fortsatt tuff för de grupper som i genomsnitt möter en svårare arbetsmarknadssituation och därför löper större risk att bli långvarigt arbetslösa. De specifika utmaningarna skiljer sig här åt för respektive grupp.

Brist på arbetskraft och längre väg till anställning

Med ökad brist på arbetskraft och en högre andel av individer med längre väg till anställning blir matchningsuppdraget en allt större utmaning för Arbetsförmedlingen.

- Arbetsgivare har svårt att hitta efterfrågad kompetens. Samtidigt finns det ofta kompetens som det gäller för arbetsgivarna att fånga upp, inte minst bland de utsatta grupperna. Det gäller att hela samhället möjliggör för både individer och företag att nyttja hela sin potential, att ta tillvara både människors yrkeskompetenser och erfarenheter, säger Jan-Eric Nyström.