3400 fler jobb i Uppsala län till 2017

Arbetsmarknaden i Uppsala 2016-2017

8 juni 2016

Starka förväntningar på arbetsmarknaden, ökad sysselsättning och fortsatt låg arbetslöshet. Så ser Arbetsförmedlingens prognos ut inför 2017, baserad på höstens intervjuundersökningar med arbetsgivare i Uppsala län.

Den starka svenska ekonomin är positiv för arbetsmarknaden och innebär ökade drivkrafter för nyanställningar. Förväntningarna inför framtiden är fortsatt stora för näringslivet i länet.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos väntas sysselsättningen öka med 1800 personer under 2016 och ytterligare 1600 personer under 2017. Det är både inom den privata och offentliga sektorn som jobben förväntas öka.

- Med stärkt konjunktur, ökat antal lediga platser och högt kapacitetsutnyttjande innebär detta flertalet jobbchanser inom prognosperioden, säger Victoria Axberg, marknadschef för Arbetsförmedlingen Norra Mälardalen.

Stora rekryteringsbehov inom privat och offentlig sektor

Framtidstron är stor inom bland annat byggverksamheten, hotell och restaurang, finansiella verksamheter och företagstjänster. Även inom industrin har förväntningarna stärkts något sedan hösten 2015. Optimismen är även stor inom de offentliga verksamheterna med ökad efterfrågan som följd. Stora behov finns inom vård, skola och omsorg, då omfattande pensionsavgångar väntas ske de närmaste åren.

- Trots efterfrågan på arbetskraft inom flera näringsgrenar och verksamheter väntas nivån på antalet arbetslösa i Uppsala län öka under prognosperioden. Detta som en följd av en tillväxt i arbetskraften och en ökning av personer med utsatt ställning på arbetsmarknaden. Arbetslösheten väntas öka till 5,8 procent mot slutet av 2017, säger Jim Enström, utredare.

Till den grupp arbetslösa som bedöms stå långt från arbetsmarknaden räknas arbetslösa med utsatt ställning som utgör cirka 70 procent av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen i länet, vilket kan jämföras med rikets andel på 69 procent.

Ökad befolkning ger ökad sysselsättning

Länets befolkning ökar tack vare de senaste årens tillskott från utrikes födda. På så sätt möjliggörs ökad sysselsättning.

- I gruppen utrikes födda och andra utsatta grupper finns ofta kompetens som det gäller för arbetsgivarna att fånga upp. Det är samtidigt viktigt att arbetskraften har de kunskaper som arbetsgivarna efterfrågar. Hela samhället bör på olika sätt ta tillvara dessa människors yrkeskompetenser  och erfarenheter som kan vara mycket attraktiv för många arbetsgivare, säger Victoria Axberg.