Arbetsgivarna alltmer optimistiska

Arbetsmarknaden i Uppsala 2014-2015

11 juni 2014

Arbetsgivarna i Uppsala län förutspår ökad efterfrågan och med den ett ökat behov av nyanställningar. Länet förutses ha landets högsta sysselsättningsutveckling näst efter de tre storstadslänen. Detta framgår av Arbetsförmedlingens prognos som presenteras på onsdagen.

Bedömningen är att sysselsättningen kommer att öka med omkring 1 700 personer (1,2 procent) under 2014 och med ytterligare 2 300 personer (1,6 procent) under 2015.

– Det är fortsatt de privata tjänsterna som drar men vi ser ökningar även inom bygg, industri och offentlig verksamhet, berättar Arbetsförmedlingens utredare Therese Landerholm. Starkast förväntningar inför framtiden finns bland annat inom hotell och restaurang, handel samt personliga och kulturella tjänster.

Fortsatt lägst arbetslöshet i landet

Arbetsmarknaden i Uppsala län är mångsidig med en stor tjänstesektor, både privat och offentlig. Även närheten till Stockholm bidrar också till den låga arbetslösheten. Sedan hösten 2013 minskar antalet inskrivna och bedömningen är att trenden kommer att hålla i sig under prognosperioden. Minskningen uppskattas till 800 personer detta år och ytterligare 900 personer mot slutet av 2015. Med en relativ arbetslöshet på 4,9 procent av den registerbaserade arbetskraften i åldern 16-64 år antas Uppsala ha landets lägsta arbetslöshet i slutet av prognosperioden.

Minskat antal med långa tider i arbetslöshet

Under våren 2014 har antalet personer som varit arbetslösa i sammanlagt över tre år minskat för första gången sedan 2008.

– Det här är väldigt positiva signaler eftersom vi vet att chanserna att få jobb minskar ju längre tid man står utan arbete, säger Niclas Josephson, chef för Arbetsförmedlingen i Uppsala.

Uppdrag med utmaningar

Prognosen pekar också på att många arbetsgivare kan få det svårare att hitta rätt kompetens, särskilt inom vissa yrkesområden som det redan idag råder brist inom. – Trots behovet av rekryteringar och resursbrist inom vissa yrken blir matchningsuppdraget allt svårare, säger Niclas Josephson. Vårt uppdrag har utökats de senaste åren och vi kommer fortsatt behöva lägga stora resurser på dem som har det tuffast på arbetsmarknaden.

Två av tre inskrivna arbetslösa i länet ingår i någon av de fyra grupper som har stora svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Hit hör personer med högst förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, utomeuropeiskt födda och äldre (55-64 år).

Intervjuundersökningen

Prognosen bygger på intervjuer med både små och stora arbetsgivare och urvalet speglar näringslivet i länet och täcker in både privata och offentliga arbetsgivare.