43 000 nya jobb i Stockholms län

Arbetsmarknaden i Stockholm 2019-2020

12 juni 2019

Arbetsmarknaden i Stockholm fortsätter att vara god de närmaste åren med hög efterfrågan på arbetskraft. Under 2019 och 2020 beräknar Arbetsförmedlingen att det skapas 43 000 nya jobb.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos ökar antalet sysselsatta i åldrarna 16-64 år i med 23 000 personer eller 1,9 procent under 2019. Nästa år väntas antalet sysselsatta stiga med 20 000 personer eller 1,6 procent.

Prognosen pekar på en något dämpad efterfrågan på arbetskraft jämfört med 2018. Bristen på arbetskraft är fortfarande ett hinder för jobbtillväxten i Stockholms län. I det privata näringslivet är det särskilt stor brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens inom information och kommunikation, transport, industri och hotell och restaurang.

Sex av tio offentliga arbetsgivare uppger att de har svårt att rekrytera. Andelen barn, unga och äldre i befolkningen har ökat snabbt. Samtidigt har andelen i arbetsför ålder inte ökat i samma takt.

– Vår bedömning är att merparten av de nya jobben i Stockholm kommer att gå till utrikes födda. Bland de inrikes födda råder närmast full sysselsättning, säger Jacob Grönlund, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Arbetsgivarna söker i stort utsträckning personal med minst gymnasieexamen. Men inom många bristyrken är tillskottet av nyutbildade lågt. Att vägleda till utbildning är en viktig uppgift, bland annat för Arbetsförmedlingen.

Tack vare den starka arbetsmarknaden har långtidsarbetslösheten sjunkit under 2018 och inledningen av 2019. Med flera inskrivna som står långt ifrån arbetsmarknaden och en avtagande efterfrågan på arbetskraft ökar risken för att långtidsarbetslösheten ska öka igen. Till detta kommer en minskning av de subventionerade anställningarna.

Stockholms befolkning och arbetskraft fortsätter att öka samtidigt som ökningen av sysselsättningen avtar. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten kommer att öka i år och landa på 5,9 procent fjärde kvartalet 2020.

– Stockholms län har ett stort utbud av jobb inom flera olika branscher. Många av länets invånare har ett arbete och arbetslösheten är lägre jämfört med övriga landet. Samtidigt behöver fler uppmuntras och vägledas till utbildning på alla nivåer, säger Jacob Grönlund.

1 419 privata och 204 offentliga arbetsgivare i Stockholms län har intervjuats.