Tio år av tillväxt och sysselsättning i Stockholms län

Arbetsmarknadsprognos Stockholms län 2019

12 december 2018

Det är fortsatt god arbetsmarknad i länet och sysselsättningen väntas öka med 42 000 personer 2018-2019. Samtidigt sjunker arbetslösheten, men i långsammare takt.

Prognosen för i år är att antalet sysselsatta i Stockholms län ökar med 23 000 personer, 1,9 procent, vilket är en nedskrivning av tidigare prognos för 2018 med 1 000 personer.

Prognosen för 2019 kvarstår. Tillväxten förväntas avta och sysselsättningsökningen beräknas till 19 000 personer, det vill säga 1,6 procent.

– Höstens intervjuundersökning visar att länets arbetsgivare fortfarande är positiva om framtiden och att efterfrågan på arbetskraft är hög, säger Johan Eklöf, analytiker på Arbetsförmedlingen. Men man kan säga att vi går in i en lugnare fas då de nya jobben inte ökar i samma takt som tidigare.

Den största anledningen till det lägre antalet nya arbetslösa är den kraftiga minskningen av nya inskrivna i etableringsprogrammet till följd av det minskade flyktingmottagandet. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten under det fjärde kvartalet i år uppgår till 68 400 personer (5,8 procent) för att ett år senare sjunka ytterligare till 68 000 (5,6 procent).

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att en stor andel av länets arbetsgivare fortsatt växa och är beredda att göra avkall på utbildning och erfarenhet när man anställer ny personal.

– Det är fortfarande svårare för dem med kortare utbildning att få fäste på arbetsmarknaden. Det är viktigt att vi fortsätter att vägleda och matcha till arbete genom utbildning.

Arbetslösheten i Stockholms län skiljer sig avsevärt mellan inrikes- och utrikesfödda personer (2,9 procent mot 13,6 procent). Förutom lägre utbildningsnivå har utrikes födda ett sämre utgångsläge på arbetsmarknaden beroende bland annat på språkkunskaper och avsaknad av nätverk och kontakter.