52 000 nya jobb i Stockholm

Arbetsmarknadsprognos Stockholms län 2018

13 december 2017

Fler jobb i Stockholms län under 2018. Under perioden väntas sysselsättningen öka med 52 000 jobb. Samtidigt har många av de som är inskrivna på Arbetsförmedlingens inte den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar.

Arbetsförmedlingen har intervjuat ett mycket stort antal privata och offentliga arbetsgivare i länet som svarat på frågor om efterfrågan, kapacitetsutnyttjande och rekryteringsbehov.  En stark konjunktur och en växande befolkning i Stockholm ger förutsättningar till en fortsatt växande arbetsmarknad.

Antalet sysselsatta förväntas öka med 29 000 personer 2017 och ytterligare 23 000 personer under 2018. Samtidigt ökar antalet arbetslösa och arbetslösheten väntas landa på 5,9 procent i slutet av 2018. Bäst bedöms utvecklingen bli för hotell och restaurang, personliga och kulturella tjänster, finansiell verksamhet och företagstjänster samt tillverkning och utvinning, energi och miljö.

Vad gäller rekryteringsplanerna för de offentliga verksamheterna i Stockholms län under de närmaste året, har dessa dämpats något sedan vårens undersökning. Nettotalet för offentliga verksamheter som planerar utöka sin personalstyrka har sjunkit från 50 till 42 procent.

Arbetslöshetens sammansättning

Utrikes födda står för en stor del av befolkningstillväxten liksom sysselsättningsökningen i länet. För inrikes födda är arbetslösheten 3,1 procent och för utrikesfödda 14,3 procent.

– Om arbetssökande inte lyckas komma i arbete i en högkonjunktur så är risken stor att man blir långtidsarbetslös vid en lågkonjunktur. Därför är samverkan mellan olika aktörer, samt insatser viktiga för att göra dessa personer anställningsbara, säger Göran Wahlstrand, chef på arbetsförmedlingen Stockholm Gotland.

Utmaningar på en tudelad arbetsmarknad

I prognosen fram till 2018 ser Arbetsförmedlingen tre tydliga utmaningar på Stockholms läns arbetsmarknad. Dessa är Utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden, Effektiv matchning och att Motverka långa tider i arbetslöshet. För att utmaningarna inte ska bli hämmande för sysselsättningsutvecklingen är det viktigt att stärka de arbetslösas position på arbetsmarknaden. Framför allt gäller det grupper med låg utbildningsnivå och för utrikes födda.