Stabilt positivt på Stockholms arbetsmarknad

Arbetsmarknadsprognos Stockholms län 2015

9 december 2014

Arbetslösheten sjunker och sysselsättningen ökar i Stockholm nästa år. Det spår Arbetsförmedlingen i arbetsmarknadsprognosen för Stockholms län 2015. Men det finns utmaningar på länets arbetsmarknad som riskerar att hämma länets, och därigenom hela landets, tillväxt.

Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen en prognos över utsikterna på arbetsmarknaden. Höstens prognos visar att både privata och offentliga arbetsgivare i Stockholms län har fortsatt försiktigt positiva förväntningar på framtiden och att de kommer att fortsätta öka antalet anställda framöver.

Jobben blir fler nästa år

Svaren i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning denna höst tillsammans med den försämrade omvärldskonjunkturen och hushållens återhållsamhet tyder ändå på en svagare utveckling på Stockholms arbetsmarknad under 2014 än vad vår bedömning var i våras. Under kommande år väntas utvecklingen dock bli något bättre och antalet jobb väntas öka med 21 500 personer. Den privata tjänstesektorn är drivande i utvecklingen men störst är uppväxlingen inom byggverksamhet, vård och omsorg samt utbildning.

Och arbetslösheten minskar

Antalet arbetslösa bedöms minska något svagare nästa år än under 2014. Sammantaget väntas antalet sjunka med 3 000 personer vilket skulle innebära 67 600 inskrivna arbetslösa vid fjärde kvartalet 2015. Detta skulle motsvara en arbetslöshet på 5,8 procent i Stockholms län vid utgången av 2015.

För låg utbildning kan bromsa tillväxten

Stockholms län har bland de lägsta arbetslöshetsnivåerna i landet. Men det innebär inte att det inte finns utmaningar. Den stora utmaningen på den befintliga arbetsmarknaden i länet är det gap som råder mellan de krav som länets arbetsgivare ställer och  de arbetslösas utbildningsnivåer.

– Länets arbetsgivare efterfrågar vanligen arbetskraft med hög, eller åtminstone gymnasial, utbildning. En stor grupp bland de inskrivna arbetslösa har dock inte detta. Gapet mellan utbud och efterfrågan riskerar att hämma länets, och därigenom hela landets tillväxt, säger analytiker Julia Asplund.

I tabellen nedan presenteras ett urval av de brist- och överskottsyrken som har identifierats i höstens undersökning. Som framgår av tabellen är yrken som kräver högskoleutbildning överrepresenterade på bristsidan. I höstens intervjuundersökning uppgav särskilt de offentliga arbetsgivarna i länet att man har upplevt brist på personal de senaste sex månaderna.