43 000 nya jobb i Stockholm

Arbetsmarknaden i Stockholm 2018-2019

13 juni 2018

Fler jobb i Stockholms län under 2018-2019. Under perioden väntas sysselsättningen öka med 43 000 jobb. Samtidigt har många av de som skrivs in i Arbetsförmedlingen inte den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. För att kunna matcha dessa personer ser Arbetsförmedlingen ett stort behov av många olika utbildningsinsatser.

Arbetsförmedlingen har intervjuat 1 683 arbetsgivare i länet. Av dem har 69 procent svarat på frågor om efterfrågan, kapacitetsutnyttjande och rekryteringsbehov.

En stark konjunktur och en växande befolkning i Stockholm ger förutsättningar till en fortsatt växande arbetsmarknad. Bäst bedöms utvecklingen bli för privata tjänstenäringen. Stockholm fortsätter vara sysselsättningsmotor i landet med ett ökat antal sysselsatta 2018 med 23 000 personer och 20 000 personer under 2019.

Samtidigt ökar antalet arbetslösa och arbetslösheten väntas landa på 5,9 procent i slutet av 2018, för att sedan ett år senare sjunka ytterligare till 5,7 procent. Högst arbetslöshet har de som saknar gymnasiekompetens.

Utrikes födda står för sysselsättningsökningen

Utrikes födda står för en stor del av befolkningstillväxten liksom sysselsättningsökningen i länet. För inrikes födda är arbetslösheten 2,9 procent och för utrikesfödda 13,7 procent.

– Utrikesföddas arbetslöshet har minskat, men Arbetsförmedlingens främsta uppgift kvarstår att på så kort tid som möjligt få människor ut i jobb. Samtidigt som vi stärker samverkan med både privata och offentliga arbetsgivare för att bryta kompetensbristen som råder i Stockholm och som i sin tur har en negativ inverkan på sysselsättningsutvecklingen, säger Pia Ackmark, marknadschef för Stockholm och Gotland.

Utmaningar på en tudelad arbetsmarknad

Arbetsgivarna på den svenska arbetsmarknaden efterfrågar arbetskraft med hög teoretisk kunskap. Samtidigt saknar stora delar av den tillgängliga arbetskraften dessa kompetenser. Detta medför att bristen på arbetskraft består under prognosperioden. Utmaningarna på länets arbetsmarknad kvarstår och att rusta personer som står långt från arbetsmarknaden är fortsatt viktigt för framtida kompetensförsörjning.