48 000 nya jobb i Stockholm

Arbetsmarknaden i Stockholm 2017-2018

13 juni 2017

Fler jobb i Stockholms län under 2017-2018. Under perioden väntas sysselsättningen öka med 48 000 jobb. Samtidigt har många av de som skrivs in i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag inte den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. För att kunna matcha dessa personer ser Arbetsförmedlingen ett stort behov av många olika utbildningsinsatser.

Arbetsförmedlingen har intervjuat drygt 1 400 arbetsgivare i länet som svarat på frågor om efterfrågan, kapacitetsutnyttjande och rekryteringsbehov.

En stark konjunktur och en växande befolkning i Stockholm ger förutsättningar till en fortsatt växande arbetsmarknad. Bäst bedöms utvecklingen bli för byggverksamheten och delar av privata tjänstenäringen. Stockholm fortsätter vara sysselsättningsmotor i landet med ett ökat antal sysselsatta 2017 med 27 000 personer och 21 000 personer under 2018.

Samtidigt ökar antalet arbetslösa och arbetslösheten väntas landa på 6,0 procent i slutet av 2018. Därmed är trenden med sjunkande arbetslöshet i Stockholms län bruten. Högst arbetslöshet har de som saknar gymnasiekompetens.

Utrikes födda står för sysselsättningsökningen

Utrikes födda står för en stor del av befolkningstillväxten liksom sysselsättningsökningen i länet. För inrikes födda är arbetslösheten 3 procent och för utrikesfödda 14,3 procent.

– Arbetsförmedlingens främsta uppgift är nu att etablera så många av de som skrivs in på Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag på så kort tid som möjligt. Samtidigt som vi stärker samverkan med både privata och offentliga arbetsgivare för att bryta kompetensbristen som råder i Stockholm och som i sin tur har en negativ inverkan på sysselsättningsutvecklingen, säger Pia Ackmark, marknadschef för Stockholm och Gotland.

Utmaningar på en tudelad arbetsmarknad

Vid slutet av april 2017 tillhörde 76 procent av samtliga inskrivna arbetslösa en eller flera av de grupper som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden som bedöms löpa högre risk att hamna långa tider i arbetslöshet. Hit räknas arbetslösa som har högst förgymnasial utbildning, är födda utanför Europa, har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller är äldre (55-64 år).

Faktorer som verkar hämmande på sysselsättningsutvecklingen är bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens och att bostadsbyggandet i länet inte räcker för att svälja den växande befolkningens behov av bostäder.