57 000 nya jobb i Stockholm

Arbetsmarknaden i Stockholm 2016-2017

8 juni 2016

Fler jobb och fler i arbete i Stockholms län under 2016-2017. Under perioden väntas sysselsättningen öka med 57 000 personer och arbetslösheten sjunka. Privata näringslivet men framför allt offentliga sektorn upplever ökad brist på arbetskraft.

Arbetsförmedlingen har intervjuat 1 400 arbetsgivare i länet som svarat på frågor om efterfrågan, kapacitetsutnyttjande och rekryteringsbehov.

En stark konjunktur och den växande befolkningen i Stockholm påverkar arbetsmarknaden positivt. Bäst bedöms utvecklingen bli för byggverksamheten och delar av privata tjänstenäringen. Stockholm fortsätter vara sysselsättningsmotor i landet med ett ökat antal sysselsatta 2016 med 29 000 personer och 28 000 personer under 2017.

Samtidigt minskar arbetslösheten och väntas landa på 5,9 procent fjärde kvartalet 2016 och 5,8 procent 2017. Högst arbetslöshet har de som saknar gymnasiekompetens.   

Utrikes födda står för sysselsättningsökningen

Utrikes födda står för en stor del av befolkningstillväxten liksom sysselsättningsökningen i länet.

– Bristen på arbetskraft inom flera yrkesområden kan i stor utsträckning lösas tack vare den ökade invandringen, säger Pia Ackmark, marknadschef för Stockholm och Gotland. Bland de utrikes födda som skriver in sig har 29 procent gymnasieutbildning och 32 procent en eftergymnasial utbildning. Men vi måste stärka våra relationer ytterligare med länets arbetsgivare för att klara matchningen mot jobben som kommer. Det krävs kompetenskartläggningar för varje enskild individ så snart det bara går efter att de kommit hit.

Utmaningar på en tudelad arbetsmarknad

Vid slutet av april 2016 tillhörde 74 procent av samtliga inskrivna arbetslösa en eller flera av de grupper som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden som bedöms löpa högre risk att hamna långa tider i arbetslöshet. Hit räknas arbetslösa som har högst förgymnasial utbildning, är födda utanför Europa, har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller är äldre (55-64 år).

Faktorer som kan verka hämmande på sysselsättningsutvecklingen är bristen på arbetskraft och att bostadsbyggandet i länet inte räcker för att svälja den växande befolkningens behov av bostäder.