51 500 nya jobb i Stockholms län

Arbetsmarknaden i Stockholm 2015-2016

10 juni 2015

Fler jobb och fler i arbete i Stockholms län under 2015-2016. Under perioden väntas sysselsättningen öka med 51 500 personer medan arbetslösheten sjunker med endast 2 500 personer. Privata näringslivet tror på ökad efterfrågan på sina varor och tjänster kommande två år.

Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden 2015-2016 baseras på svar från ett stort antal offentliga och privata arbetsgivare i länet på frågor om efterfrågan, kapacitetsutnyttjande och rekryteringsbehov.   

Arbetslösheten sjunker 

Med en stor inflyttning har arbetskraften i länet ökat men tack vare ett ökat antal sysselssatta sjunker den relativa arbetslösheten under perioden. I år väntas arbetslöshetsnivån landa på 6 procent, och nästa år väntas arbetslösheten fortsätta nedåt och uppgå till 68 100 personer eller 5,7 procent i slutet av 2016.

Arbetsgivarna rekryterar 

De privata arbetsgivarna har inte lika hög brist på arbetskraft som i höstas men kan inte heller utöka sin verksamhet nämnvärt utan att rekrytera. Arbetsgivarna inom den offentliga tjänstesektorn upplever däremot svårigheter att rekrytera.

I år väntas framför allt byggverksamheten, hotell- och restaurangverksamheten, personliga och kulturella tjänster samt finansiell verksamhet och företagstjänster utvecklas bra. Svagast utveckling i länet väntas inom industrin, jord- och skogsbruk. Samma branscher väntas driva sysselsättningsökningen under 2016 som i år.

– Vi har haft ett bra inflöde av jobb, men kraven på kompetens och utbildning är en utamning för oss och många av våra inskrivna, berättar Pia Ackmark, marknadschef för Stockholm och Gotland. Andelen jobb i Stockholm som kräver teoretisk kompetens är hög samtidigt som de inskrivna arbetslösa som saknar gymnasiekompetens utgör en växande andel. Stockholms växande arbetsmarknad kommer därmed inte alla arbetslösa till del.

Sammanfattning och utmaningar

Stockholms län utgör hela landets sysselsättningsmotor och prognosen är att utvecklingen växlar upp ytterligare 2015 och 2016. Ställer man de lediga resurserna i länet mot efterfrågan framgår dock att Stockholm har problem med delar av sin kompetensförsörjning. Detta accentueras också av att Stockholms stora befolkningsökningar har lett till begränsad kapacitet för bostäder och infrastruktur. Det går inte att bortse från att dessa kapacitetsbegräsningar utgör en del av kompetensförsörjningsproblematiken och att de riskerar att verka dämpande på den framtida utvecklingen både för länets, och därigenom hela landets, jobbtillväxt.