Stockholms län är landets sysselsättningsmotor

Arbetsmarknaden i Stockholm 2014-2015

11 juni 2014

2014 och 2015 spås bli goda år. Jobben blir fler och arbetslösheten minskar i Stockholms län. Under prognosperioden väntas antalet sysselsatta sammanlagt öka med 56 000 personer medan inskrivna arbetslösa minskar med 9 500.

Enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökning i vår blir 2014 och 2015 goda år för Stockholm. Jobben i länet ökar med 26 000 under 2014 och ytterligare 30 000 under 2015. Framför allt väntas branscherna hotell- och restaurangverksamhet, personliga och kulturella tjänster, information och kommunikation, byggverksamhet samt finansiell verksamhet och företagstjänster öka antalet anställda starkt. Inskrivna arbetslösa minskar med 4 500 personer under 2014 och ytterligare något starkare under 2015. Sammantaget bedöms antalet sjunka med 9 500 personer under prognosperioden, vilket innebär 65 200 inskrivna arbetslösa under fjärde kvartalet 2015. Detta motsvarar en relativ arbetslöshet på 5,6 procent i Stockholms län vid utgången av 2015.

– Stockholm är ett län som många väljer att flytta till. Därför är det väldigt glädjande att arbetsmarknadsutsikterna visar positiva siffror med lägre arbetslöshet och högre sysselsättning, säger Pia Ackmark, marknadschef för Stockholm och Gotland.  

Utmaningar för Stockholms län

Den stora utmaningen på länets arbetsmarknad är gapet mellan arbetsgivares krav och utbudet av arbetssökande. Å ena sidan efterfrågar många arbetsgivare välutbildad arbetskraft med specifika kompetenser, å andra sidan består de inskrivna arbetslösa i hög grad av personer som saknar just detta. Rekryteringsproblemen väntas tillta under prognosperioden till följd av den goda Stockholmskonjunkturen.

Av samtliga inskrivna i länet tillhörde vid slutet av april i år 70 procent en eller flera utsatta grupper. Hit hör inskrivna arbetslösa med högst förgymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och personer i åldrarna 55-64 år. Personer som ingår i dessa grupper bedöms löpa högre risk att hamna i långvarig arbetslöshet.