2 000 nya jobb, men arbetslösheten ökar något under år 2020

Arbetsmarknaden i Södermanland 2019-2020

12 juni 2019

Arbetsmarknaden i Södermanland fortsätter i huvudsak att utvecklas i positiv riktning under resten av 2019 och under 2020. Men takten bromsar in och under loppet av år 2020 väntas arbetslösheten att öka något. Nya jobb kommer ändå att skapas men inte i samma omfattning som under de närmast föregående åren.

Privata och offentliga tjänster väntas ha den starkaste utvecklingen. Bygg och tillverkningsindustri har en hög sysselsättning efter de senaste årens starka konjunkturläge men här sker inte någon fortsatt ökning av sysselsättningen. Antalet sysselsatta i Södermanland bedöms öka med 1 100 personer under 2019 och med ytterligare 900 personer under 2020. Det är en något lägre syssättningsökning jämfört med genomsnittet för de senaste tio åren.

Sysselsättningen stiger men även arbetslösheten ökar

Vanligtvis brukar en stigande sysselsättning medföra en sjunkande arbetslöshet men samtidigt som sysselsättningen stiger ökar arbetslösheten under år 2020. Det beror på ett svagare konjunktur och att utbudet av arbetskraft ökar något mer än sysselsättningen.

I länet har den inrikes födda befolkningen i arbetsför ålder minskat under många år. Den utrikes födda befolkningen i samma åldersgrupp har däremot ökat de senaste åren. Det förhållandet kommer även att gälla kommande år. I vilken grad de utrikes födda lyckas etablera sig på arbetsmarknaden kommer därför vara en av länets nyckelfrågor.

Höga bristtal inom offentliga verksamheter

De senaste årens starka konjunkturläge har medfört att många personer med efterfrågad kompetens har fått jobb. Många av de som nu befinner sig i arbetslöshet har svårt att konkurrera om lediga arbetena. Det gäller framförallt bland långtidsarbetslösa och personer med svag utbildningsbakgrund.

Inom det privata näringslivet anger 31 procent av arbetsgivarna att man inte hittat rätt kompetens när man har försökt att rekrytera. Det är en hög andel men den har minskat under det senaste året. Det beror i huvudsak på att rekryteringsbehoven inte är lika omfattande som tidigare.

Bristen på arbetskraft är fortfarande mycket hög bland offentliga arbetsgivare, där 77 procent av de tillfrågade verksamheterna uppger att de har brist på arbetskraft.

- Bland offentliga arbetsgivare har bristtalen nått oroande höga nivåer och behoven av arbetskraft är fortsatt stort. Det gäller barn- och äldreomsorg, hälso- och sjukvård, utbildning och sociala tjänster, säger Jens Lotterberg, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

– Man försöker på olika sätt lösa bristen bland annat genom att rekrytera andra yrkeskategorier som kan bidra till att bristen inte får allvarliga konsekvenser för verksamheterna.

Utmaningar på länets arbetsmarknad

Ökningen av antalet utrikesfödda bland länets befolkning blir avgörande för arbetskraftens och sysselsättningens utveckling framöver. Utan tillskottet av utrikes födda skulle arbetskraften och skatteunderlaget minska i länet. Etableringen och integrationen av utrikesfödda är en av samhällets nyckelfrågor.

När konjunkturläget nu försvagas finns en stor risk för att antalet långtidsarbetslösa ökar igen. Bland de långtidsarbetslösa finns ett stort antal personer med låg utbildningsbakgrund och de har en svag position på arbetsmarknaden.

För att motverka bristen på arbetskraft är frågor som berör utbildning viktiga för länet. Det gäller exempelvis gymnasieskolan och att få fler att gå vidare till olika former av eftergymnasial utbildning.

Intervjuundersökning

Prognosen bygger på intervjuer med 500 arbetsplatser i Södermanland. Det handlar om både små och stora arbetsgivare och urvalet speglar näringslivet i länet och täcker in både privata och offentliga arbetsgivare.