1 200 nya jobb i Södermanlands län under 2019

Arbetsmarknadsprognos Södermanlands län 2019

12 december 2018

Fortsatt stora rekryteringsbehov i Södermanlands län. I fokus står matchningen till arbete och utbildning . Därför är utbildnings- och vägledningsinsatser centrala komponenter i Arbetsförmedlingens arbete framöver. Det visar höstens intervjuundersökningar med länets arbetsgivare.

Högkonjunkturens topp har passerats och i såväl Sverige som internationellt väntas konjunkturen bromsa in en aning under 2019. Det märks även bland de södermanländska företagen där optimismen inte är lika stark som den var under hösten 2017. Sysselsättningen beräknas öka i långsammare takt framöver.

– Konjunkturen har dock fortfarande mer att ge. Det skapar förutsättningar för en fortsatt jobbtillväxt och vi räknar med 1 200 fler nya jobb i länet under 2019. Företagens anställningsplaner är nästan lika starka nu som de var under hösten 2017. Av 420 tillfrågade företag inom det privata näringslivet bedömer 226 företag att man kommer att ha fler anställda om ett år, säger Jens Lottenberg, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Undersökningen visar att många arbetsgivare insett att man måste vara mer flexibla och hitta nya lösningar för sina rekryteringsbehov. Det ställer också ökade krav på Arbetsförmedlingens samarbete med företagen.

Utmaningar på arbetsmarknaden i Södermanlands län

Trots att arbetsmarknadsläget är starkt och rekryteringsbehoven är stora kvarstår utmaningarna på länets arbetsmarknad. Liksom tidigare är det tre områden som står i fokus för Arbetsförmedlingens fortsatta arbete under den närmsta tiden:

  • Kompetensbristen gör matchningen svårare
  • Förbättra utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden
  • Risk för ökad långtidsarbetslöshet

För att komma till rätta med utmaningen krävs ett matchningsarbete som i stor utsträckning är inriktat mot väglednings- och utbildningsinsatser. Här är det viktigt att Arbetsförmedlingen för en nära dialog med kommunerna, näringslivet och andra aktörer på arbetsmarknaden för att anpassa utbildningar på bästa sätt.

Länets befolkning och arbetskraft växer tack vare de senaste årens tillskott från utrikesfödda. Så kommer det även att se ut framöver då den inrikes födda befolkningen i aktiva åldrar beräknas minska de närmaste sju åren. Utrikesföddas tillskott möjliggör på så sätt att sysselsättningen kan fortsätta öka och att den regionala tillväxten inte tappar fart.