Sysselsättningen stiger men även arbetslösheten

Arbetsmarknadsprognos Södermanlands län 2016

9 december 2015

Under 2016 väntas antalet sysselsatta fortsätta att öka i länet, men samtidigt ökar arbetslösheten. Det beror på att utbudet av arbetskraft ökar mer än sysselsättningen, vilket pressar upp arbetslösheten. Samtidigt ökar bristen på arbetskraft inom vissa yrken.

Arbetsgivarna i Södermanland ser positivt på 2016 och vanligtvis brukar en stigande sysselsättning medföra en sjunkande arbetslöshet. Men nu ökar utbudet av arbetskraft mer än sysselsättningen och det beror främst på att flyktingmottagningen till länet bedöms bli omfattande även under nästa år. På kort sikt ökar arbetslösheten,  men på längre sikt är det helt nödvändigt för företag och verksamheter i länet att få tillgång till mer arbetskraft.

Brist på rätt kompetens

Inom privata näringslivet anger 31 procent av arbetsgivarna att man inte hittar rätt kompetens när man rekryterar. Det är en andel som stigit med 8 procentenheter jämfört med hösten 2014. Det innebär att det blir allt svårare att rekrytera rätt kompetens, trots att länet har en hög arbetslöshet som också ökar.

Bristen på arbetskraft är ännu högre bland offentliga arbetsgivare. Här har bristtalen nått oroande höga nivåer i länet. Behoven kommer också att öka framöver. Det gäller främst barn- och äldreomsorg, hälso- och sjukvård, utbildning och sociala tjänster.

Utmaningar på länets arbetsmarknad

Invandringen blir avgörande för arbetskraftens och sysselsättningens utveckling framöver. Utan invandring skulle arbetskraften och skatteunderlaget minska påtagligt. Det är därför angeläget att snabba på etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända.

Alla frågor som berör utbildning är viktiga för länet. Det gäller exempelvis att minska avhoppen från gymnasieskolan och minska andelen som lämnar gymnasiet med ofullständiga betyg. Fler behöver gå vidare till olika former av eftergymnasial utbildning.

Industriföretagen behöver kraftsamla för att öka intresset för de industritekniska utbildningarna på länets gymnasieskolor.