Stark utveckling på arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden i Södermanland 2018-2019

13 juni 2018

Arbetsmarknaden i Södermanland fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Arbetslösheten sjunker och nya jobb skapas i både privat och offentlig sektor. Samtidigt ökar svårigheterna för både privata och offentliga arbetsgivare att hitta rätt kompetens.

Sysselsättningen ökar på bred front under 2018 och den fortsätter att stiga under 2019. Utbildning, vård och omsorg och privata tjänster, som företagstjänster och hotell- och restaurang, väntas ha den starkaste utvecklingen, men nära nog alla branscher bidrar till tillväxten.

Antalet sysselsatta i Södermanland bedöms öka med 1 700 personer under 2018 och med ytterligare 1 500 personer under 2019. Arbetslösheten sjunker och beräknas vid slutet av 2019 att vara 8,6 procent.

Brist på rätt kompetens

Inom privata näringslivet anger 38 procent av arbetsgivarna att man inte hittar rätt kompetens när man rekryterar. Bristen på arbetskraft är ännu högre bland offentliga arbetsgivare, där närmare 70 procent uppger att de har brist på arbetskraft.

- Bland offentliga arbetsgivare har bristtalen nått oroande höga nivåer, vilket ökar risken för kvalitetsbrister. Det gäller främst barn- och äldreomsorg, hälso- och sjukvård, utbildning och sociala tjänster, säger Jens Lotterberg, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Utmaningar på arbetsmarknaden

De största utmaningarna på länets arbetsmarknad är inte unika för Södermanland utan gäller för hela riket. Det handlar om nyanländas etablering på arbetsmarknaden, en effektivare matchning och insatser mot långtidsarbetslösheten.

När det gäller etableringen och integrationen av nyanlända så är det en av samhällets nyckelfrågor. Utan migration skulle Södermanland ha en krympande arbetskraft med på sikt en ökad försörjningsbörda som följd. En förhållandevis stor del av de nyanlända har en gymnasial- eller eftergymnasial utbildning, vilket ger bättre förutsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden relativt fort.

- Tillskotten till arbetskraften från nyanlända är mycket välkommet. Att på bästa sätt ta tillvara nyanländas kompetens på arbetsmarknaden är fördelaktigt för samhället, säger Jens Lotterberg.