3 400 nya jobb, men arbetslösheten förblir oförändrad

Arbetsmarknaden i Södermanland 2017-2018

13 juni 2017

Arbetsmarknaden i Södermanland fortsätter att utvecklas i positiv riktning under resten av 2017 och under 2018. Nya jobb skapas i både privat och offentlig sektor. Men samtidigt minskar inte arbetslösheten, vilket beror på att utbudet av arbetskraft ökar lika mycket som sysselsättningen.

Bygg-, industri och privata tjänster väntas ha den starkaste utvecklingen, men nära nog samtliga branscher bidrar till tillväxten. Antalet sysselsatta i Södermanland bedöms öka med 1 900 personer under 2017 och med ytterligare 1 500 personer under 2018.

Sysselsättningen stiger men arbetslösheten minskar inte

Vanligtvis brukar en stigande sysselsättning medföra en sjunkande arbetslöshet men samtidigt som sysselsättningen stiger så minskar inte arbetslösheten. Det beror på att utbudet av arbetskraft ökar lika mycket som sysselsättningen eftersom länet tar emot många nyanlända. På kort sikt ökar arbetslösheten bland utrikesfödda, men på längre sikt är det helt nödvändigt för företag och verksamheter i länet att få tillgång till mer arbetskraft.

Brist på rätt kompetens

Inom privata näringslivet anger 36 procent av arbetsgivarna att man inte hittar rätt kompetens när man rekryterar. Det är en andel som stigit de senaste åren. Det innebär att det blir allt svårare att rekrytera rätt kompetens, trots att länet har en hög arbetslöshet.

Bristen på arbetskraft är ännu högre bland offentliga arbetsgivare, där 65 procent uppger att de har brist på arbetskraft.

- Bland offentliga arbetsgivare har bristtalen nått oroande höga nivåer och behoven kommer också att öka. Det gäller främst barn- och äldreomsorg, hälso- och sjukvård, utbildning och sociala tjänster, säger Jens Lotterberg, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Utmaningar på länets arbetsmarknad

Ökningen av antalet utrikesfödda bland länets befolkning blir avgörande för ar-betskraftens och sysselsättningens utveckling framöver. Utan tillskottet av utri-kesfödda skulle arbetskraften och skatteunderlaget minska i länet. Etableringen och integrationen av nyanlända är därmed en av samhällets nyckelfrågor.

Bland de långtidsarbetslösa finns ett ökande antal personer med bristfällig utbildningsbakgrund och de har en svag position på arbetsmarknaden. För att motverka långtidsarbetslöshet är olika former av kompetensutveckling viktiga inslag.

Alla frågor som berör utbildning är viktiga för länet. Det gäller exempelvis att minska avhoppen från gymnasieskolan och minska andelen som lämnar gymnasiet med ofullständiga betyg. Fler behöver  också gå vidare till olika former av eftergymnasial utbildning.

Industriföretagen behöver kraftsamla för att öka intresset för de industritekniska utbildningarna på länets gymnasieskolor. Inom samma område behöver Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar anpassas bättre till lokala behov.

Det här är några av utmaningarna på arbetsmarknaden i Södermanland.

Intervjuundersökning

Prognosen bygger på intervjuer med drygt 500 arbetsplatser i Södermanland. Det handlar om både små och stora arbetsgivare och urvalet speglar näringslivet i länet och täcker in både privata och offentliga arbetsgivare.