Nya jobb skapas men arbetslösheten stiger samtidigt

Arbetsmarknaden i Södermanland 2016-2017

8 juni 2016

Arbetsmarknaden i Södermanland fortsätter att utvecklas i positiv riktning under 2016 och 2017. Nya jobb skapas i både privat och offentlig sektor. Men samtidigt ökar också arbetslösheten. Det beror på att utbudet av arbetskraft ökar mer än sysselsättningen.

Tillväxten sker på bred front där den privata konsumtionen blir drivande, men där även investeringar, bostadsbyggande och ökningen av offentlig konsumtion bidrar till tillväxten. Efterfrågan på arbetskraft förstärks också av den pågående generationsväxlingen, som skapar stora behov för att ersätta dem som går i pension.

Sysselsättningen stiger men också arbetslösheten

Vanligtvis brukar en stigande sysselsättning medföra en sjunkande arbetslöshet och under 2016 och 2017 väntas antalet sysselsatta fortsätta att öka i länet. Samtidigt ökar också arbetslösheten. Det beror på att utbudet av arbetskraft ökar mer än sysselsättningen. Det ökade arbetskraftsutbudet hänger samman med migrationen som väntas bli omfattande även under kommande år. På kort sikt ökar arbetslösheten bland utrikesfödda, men på längre sikt är det helt nödvändigt för företag och verksamheter i länet att få tillgång till mer arbetskraft.

Brist på rätt kompetens

Inom privata näringslivet anger 30 procent av arbetsgivarna att man inte hittar rätt kompetens när man rekryterar. Det är en andel som stigit de senaste åren. Det innebär att det blir allt svårare att rekrytera rätt kompetens, trots att länet har en hög arbetslöshet som också ökar.

- Bristen på arbetskraft är ännu högre bland offentliga arbetsgivare. Här har bristtalen nått oroande höga nivåer i länet och behoven kommer också att öka. Det gäller främst barn- och äldreomsorg, hälso- och sjukvård, utbildning och sociala tjänster, säger Jens Lotterberg, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Utmaningar på länets arbetsmarknad

Ökningen av antalet utrikesfödda bland länets befolkning blir avgörande för ar-betskraftens och sysselsättningens utveckling framöver. Utan tillskottet av utri-kesfödda skulle arbetskraften och skatteunderlaget minska i länet. Det är därför angeläget att snabba på etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända.

Alla frågor som berör utbildning är viktiga för länet. Det gäller exempelvis att minska avhoppen från gymnasieskolan och minska andelen som lämnar gymnasiet med ofullständiga betyg. Fler behöver  också gå vidare till olika former av eftergymnasial utbildning.

Industriföretagen behöver kraftsamla för att öka intresset för de industritekniska utbildningarna på länets gymnasieskolor. Inom samma område behöver Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar anpassas bättre till lokala behov.