Fortsatt stabilt på arbetsmarknaden i Södermanland

Arbetsmarknaden i Södermanland 2015-2016

10 juni 2015

Både sysselsättningen och arbetslösheten väntas öka något. Även bristen på arbetskraft inom vissa yrken ökar, särskilt inom offentliga verksamheter. Företagen är positiva och räknar med god efterfrågan.

Sysselsättning och arbetslöshet

Vanligtvis brukar en stigande sysselsättning medföra en sjunkande arbetslöshet.

Men nu ökar utbudet av arbetskraft mer än sysselsättningen och det beror främst på att flyktingmottagningen till länet bedöms bli omfattande även under kommande år.   På kort sikt ökar arbetslösheten men på längre sikt är det helt nödvändigt för företag och verksamheter i länet att få tillgång till mer arbetskraft.

Utmaningar på länets arbetsmarknad

75 procent av de arbetslösa ingår i någon av de grupper som vi bedömer som särskilt utsatta för arbetslöshet. Det gäller personer med högst förgymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt äldre 55-64 år.

Arbetsgivarna har samtidigt mycket svårt att hitta personal med vissa kompetenser, det handlar ofta om yrken med krav på högre eftergymnasial utbildning. Så många som 55 procent av de offentliga arbetsgivarna har haft svårigheter att hitta personer med rätt kompetens under de senaste åren.

Intervjuundersökning

Prognosen bygger på intervjuer med cirka 540 arbetsplatser i Södermanland. Det handlar om både små och stora arbetsgivare och urvalet speglar näringslivet i länet och täcker in både privata och offentliga arbetsgivare.