19 500 nya jobb i Skåne, men viss inbromsning väntas nästa år

Arbetsmarknadsprognos Skåne län 2019

12 december 2018

I år och 2019 skapas 19 500 nya jobb i Skåne enligt Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos, vilket är något färre jämfört med vårens prognos. Länets arbetsgivare är dock optimistiska kring efterfrågan på varor och tjänster och två av fem planerar att anställa.

Jobbtillväxten väntas på bred front, men gäller framför allt privata och offentliga tjänster. Skånes arbetslöshet sjunker till 8,7 procent av arbetskraften i slutet av 2019, (knappt 58 000 personer), men är fortfarande bland de högsta i landet. 

Arbetslösheten minskar för alla grupper, men är fortsatt betydligt högre för personer utan gymnasieutbildning och för utrikes födda. Samtidigt står utrikes födda i princip för hela nytillskottet av arbetskraft.

Kompetensförsörjningen är en allvarlig utmaning för Skåne som riskerar bromsa länets tillväxt och påverka välfärden. Samtidigt motsvarar arbetskraftens lediga resurser inte arbetsgivares krav på utbildning och kompetens. Var tredje arbetslös i länet saknar gymnasieutbildning och i oktober saknade 10 000 personer även grundskoleutbildning.

– Svensk arbetsmarknad är kunskapsintensiv och utbildning är en vattendelare. Därför blir vägledning mot studier som riktas mot bristyrken allt viktigare både för ungdomar och för vuxna som behöver yrkesväxla, säger Anna Hansen arbetsmarknadsanalytiker.

Svensk arbetsmarknad är också starkt könsuppdelad, vilket försvårar möjligheten att matcha och arbetsgivarna riskerar missa viktig kompetens. Under 2019 går fler jobb till kvinnor eftersom konjunkturen dämpas något, vilket drabbar mansdominerade branscher som är mer konjunkturkänsliga.

– När arbetsgivarna har svårt att hitta rätt kompetens får de söka andra lösningar, till exempel dela upp arbetsuppgifter. Här kan Arbetsförmedlingen stötta med till exempel utbildning eller introducera personer på arbetsplatsen via praktik och anställningsstöd. Vi ser att kreativa lösningar sprider sig, säger Marie Klasson, chef på Arbetsförmedlingen i Skåne.

Under hösten har Skåne haft flera större varsel och antalet har ökat något under årets 10 första månader jämfört med samma period ett år tidigare. Arbetsförmedlingen ser dock inget trendbrott, utan det är fortfarande högkonjunktur i länet. Varslen har både konjunkturella och mer strukturella orsaker. I snitt har 750 personer varslats per månad under hösten.

Sammanfattning

  • 19 500 fler arbetstillfällen (11 000 2018 och 8 500 2019)
  • Flest nya jobb kommer inom vård, utbildning, bygg, handel och företagstjänster.
  • Arbetskraften och befolkningen ökar.
  • Arbetslösheten blir 9,0 procent av arbetskraften i slutet av 2018 och 8,7 procent av arbetskraften i slutet av 2019. Länets arbetsmarknad är fortsatt tudelad med stora regionala skillnader. En tredjedel av de arbetssökande har högst förgymnasial utbildning. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 10 år.
  • Många bristyrken även 2018 och 2019. Inom privata sektorn; framför allt yrken inom bygg, transport och företagstjänster. Inom offentlig verksamhet yrken inom vård, förskola och grundskola.
  • Rekryteringssvårigheter får konsekvenser som att befintlig personal jobbar mer, företag tackar nej till ordrar, anlitar bemanningsföretag och planerade expansioner skjuts på framtiden. Offentlig verksamhet uppger att kvaliteten försämras.

Skånes tre stora utmaningar är

  • Matchning till arbete och utbildning
  • Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden
  • Motverka långtidsarbetslösheten

Fakta: I Skåne län ingick 1 300 arbetsställen inom privata näringslivet och offentliga sektorn. Svarsfrekvensen var 82 procent i höstens undersökning.