Ökad sysselsättning, men fortsatt hög arbetslöshet nästa år

Arbetsmarknadsprognos Skåne län 2015

9 december 2014

Jämfört med vårens prognos har de skånska förväntningarna dämpats något, men länets arbetsgivare är fortfarande optimistiska. Störst tillväxt väntas inom privata tjänster och bygg.

2015 ökar Skånes sysselsättning med cirka 7 600 personer inklusive arbetspendlingen. Arbetslösheten minskar till 9,2 procent i slutet av 2015, men är fortsatt hög och med stora regionala skillnaderna. Inget tyder på att Skånes tudelade arbetsmarknad kommer att förändras nämnvärt och det krävs kraftfulla insatser från många aktörer för att förändra situationen.