Prognos: Var finns jobben 2014?

Framtisdutsikter för yrken 

29 januari 2014

Under 2014 beräknar Arbetsförmedlingen att drygt 1 300 000 rekryteringar genomförs. Erfarna och utbildade kommer att möta en god arbetsmarknad inom flera yrken, men inom ett antal yrkesområden blir konkurrensen om jobben fortsatt hård. Och de som saknar gymnasiekompetens får fortsatt svårt att hitta ett jobb.

I många yrken blir tillgången på arbetskraft otillräcklig sett på fem och tio års sikt. Det gäller en rad yrken som kräver eftergymnasial utbildning, men inte heller dimensioneringen av flera yrkesinriktade gymnasiala utbildningar motsvarar behoven på arbetsmarknaden. Det visar Arbetsförmedlingens rapport "Var finns jobben?".

— Det blir allt tydligare att arbetsmarknaden blir alltmer tudelad. En grupp arbetssökande får ett arbete snabbt och upplever konkurrensen om jobben som liten, exempelvis inom IT-yrken, högskoleyrken inom hälso- och sjukvård samt teknikyrken, men också inom flera gymnasiala yrkesutbildningar. Å andra sidan innehåller arbetsmarknaden en grupp arbetssökande som möter en mycket kärv arbetsmarknad, säger Håkan Gustavsson, analytiker vid Arbetsförmedlingen.

Kännetecknande för arbetssökande som har svårt att få arbete är att de inte har fullföljt en gymnasieutbildning eller att de har en inriktning på sin utbildning mot yrken där konkurrensen om jobben är mycket stor.

Jobben ökar inom många yrken och i samtliga län under 2014, men inom tillverkningsyrken sker en minskning. Ett exempel är olika montörsyrken. Starkast tillväxt av jobb sker i storstadslänen, och där sker ökningen främst i yrken som är hemmahörande inom den privata tjänstesektorn. De län som får minst del av den växande jobbkakan är län som har en stor industrisektor, exempelvis Västmanland och Gävleborg.

Rekryteringsproblemen ökar när det gäller utbildad och erfaren arbetskraft inom till exempel olika kategorier av ingenjörer, datayrken, högskoleutbildad arbetskraft inom hälso- och sjukvård samt vissa kategorier av lärare. Även bygg och anläggning samt industrin kommer att få ökade svårigheter att hitta arbetskraft med kvalificerad yrkesutbildning.

På fem till tio års sikt framträder en rad yrken där tillgången på arbetskraft bedöms bli för liten. Här har arbetsförmedlingen och andra ett viktigt informationsansvar till unga om yrke och framtid. Enligt Håkan Gustavsson är olika vägledningsverktyg centrala för att påverka unga i sina utbildningsval, men också för att påverka dimensioneringen av utbildningar inom såväl den reguljära skolan som inom vuxenutbildningen. 

Den förstärkning som sker av arbetsmarknadsläget under det kommande året innebär att antalet rekryteringar ökar, till drygt 1 300 000 år 2014. Detta visar att det finns många jobb att söka och att det därför är viktigt att vara aktiv i sitt jobbsökande. Många av dessa jobb är av tillfällig karaktär, men de är en bra inkörsport till arbetsmarknaden.

Fakta

Störst brist på arbetskraft under det kommande året

 • Datayrken som kräver högskoleutbildning
 • Ingenjörer/tekniker inom gruvteknik
 • Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård
 • Läkare
 • Övriga specialistutbildade sjuksköterskor
 • Civilingenjörer med olika inriktningar
 • Kockar med gott renommé eller specialistkunskap
 • Förskollärare
 • Byggnadsplåtslagare
 • Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
 • Specialpedagoger
 • Lastbilsmekaniker
 • Gymnasielärare yrkesämnen

Störst överskott på arbetskraft under det kommande året

 • Matroser
 • Fotografer
 • Journalister
 • Barnskötare
 • Vårdbiträden
 • Administratörer och sekreterare
 • Försäljare dagligvaror/fackhandel
 • Vaktmästare
 • Lagerarbetare
 • Fordonsmontörer
 • Städare

Yrkesområden och yrken där det väntas bli brist på arbetskraft på fem till tio års sikt

 • Teknikyrken
 • Datayrken
 • Läkare
 • Specialistutbildade sjuksköterskor
 • Undersköterskor
 • Receptarier
 • Tandvårdsyrken
 • Flera läraryrken
 • Kvalificerade yrkesarbetare inom tillverkningsarbete
 • Flertalet byggyrken

Beställ publikation

Ange rekvisitionsnummer och titel för att beställa publikationen i tryckt format, utan konstnad.

Beställ publikation