Ojämn återhämtning – fler behöver ställa om

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2021

Utsikterna på arbetsmarknaden har förbättrats. Arbetslösheten är dock fortsatt hög och effekterna av pandemin bedöms som långvariga, framför allt med tanke på det stora antalet långtidsarbetslösa. Det finns dessutom fortfarande osäkerhet kring utvecklingen och återhämtningen framöver. I Arbetsmarknadsutsikterna våren 2021 presenteras Arbetsförmedlingens bedömning kring hur arbetsmarknaden kan utvecklas under 2021 och 2022.

Återhämtningen i ekonomin tar ny fart under 2021

Svensk ekonomi påverkas i hög grad av både pandemin och efterfrågeutvecklingen i omvärlden. Svensk BNP var under första kvartalet 2021 inte tillbaka på samma nivåer som innan pandemin, men återhämtningen fortgår och det finns goda möjligheter för att den ekonomiska aktiviteten ökar i takt med att restriktioner lättas successivt under 2021. Därtill stimuleras ekonomin fortfarande av en expansiv penning- och finanspolitik. Under tredje kvartalet 2021 väntas den ekonomiska aktiviteten få en tydlig skjuts uppåt i takt med att fler i den vuxna befolkningen har vaccinerats samt att smittspridningen kommit ner på lägre nivåer.

Ojämn återhämtning på arbetsmarknaden

Under inledningen av 2021 har utsikterna för svensk ekonomi och arbetsmarknad förbättrats. Återhämtningen är dock fortsatt ojämn över näringsgrenar och grupper av arbetslösa. Arbetsförmedlingen bedömer att antalet sysselsatta kommer att öka under 2021 i takt med att restriktioner kan lättas och närmar sig nivåerna innan pandemin först under slutet av 2022. Det beror bland annat på att ett stort antal anställda fortfarande omfattas av stödet för korttidsarbete och att antalet arbetade timmar fortfarande är lägre än innan pandemin. Återhämtningen på arbetsmarknaden väntas därmed bli utdragen och effekterna av pandemin mer långvariga.

Hög arbetslöshet i spåren av pandemin

Antalet inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd) har ökat på bred front i spåren av pandemin. Ökningen inleddes dock redan i samband med konjunkturförsvagningen under andra halvåret 2019. Arbetslösheten ökade sedan påtagligt när effekterna av pandemin blev tydliga på arbetsmarknaden. Under slutet av 2020 och inledningen av 2021 uppvisade arbetsmarknaden motståndskraft trots att fler och skärpta restriktioner implementerades. Regeringens förlängda och förstärka stödåtgärder bedöms ha dämpat de negativa effekterna på arbetsmarknaden och arbetslösheten hade annars varit på en betydligt högre nivå.

Effekterna av pandemin bedöms som långvariga

Återhämtningen på arbetsmarknaden påbörjades under hösten 2020 och fler inskrivna arbetslösa lämnade Arbetsförmedlingen för arbete eller utbildning. En utveckling som understötts av bättre utsikter i ekonomin och av olika stödåtgärder. Arbetslösheten är dock fortsatt hög och effekterna av pandemin bedöms som långvariga, framför allt med tanke på den tydliga ökningen av långtidsarbetslösheten.
Under slutet av 2022 bedöms antalet inskrivna arbetslösa att närma sig nivåerna innan pandemin. Under prognosperioden är det framför allt inskrivna arbetslösa med kortare inskrivningstider och en starkare position på arbetsmarknaden som väntas lämna för arbete. Situationen på arbetsmarknaden bedöms bli fortsatt svår för inskrivna arbetslösa med svag konkurrensförmåga.