Stark återhämtning på arbetsmarknaden

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2021

I takt med att restriktioner har lättats har efterfrågan på arbetskraft ökat under 2021. I Arbetsförmedlingens enkätundersökning med arbetsgivare under hösten är anställningsplanerna rekordstora inför 2022.

Ökning av nyanmälda platser

I takt med att restriktioner har lättats har efterfrågan på arbetskraft ökat under 2021. I Arbetsförmedlingens enkätundersökning med arbetsgivare under hösten är anställningsplanerna rekordstora inför 2022. Samtidigt har antalet nyanmälda lediga platser som anmälts till Arbetsförmedlingen ökat i hög omfattning under slutet på året.

Arbetsförmedlingen bedömer att antalet sysselsatta kommer att fortsätta öka under prognosperioden som sträcker sig fram till och med 2023, dock i en avtagande takt. I höstens enkätundersökning har bristtalen återigen ökat. Det är därför troligt att bristen på arbetskraft med efterfrågade kompetenser fortsätter att öka framöver, vilket riskerar att hålla tillbaka jobbtillväxten. Framför allt mot slutet av prognosperioden.

Arbetslösheten tillbaka på samma nivå som före pandemin

Antalet inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd är tillbaka på samma nivå som före pandemin. De inskrivna arbetslösa som har lämnat för arbete är framför allt personer med kortare inskrivningstider och som nästan uteslutande har en gymnasieutbildning.
Trots att arbetslösheten är tillbaka på nivåerna före pandemin är långtidsarbetslösheten kvar på en hög nivå.

Långtidsarbetslösheten riskerar bita sig fast

I slutet av november uppgick antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i tolv månader eller mer till 181 000 personer, vilket är 28 000 personer fler än innan pandemin. Toppen för antalet långtidsarbetslösa har dock passerats under hösten och därefter minskat. Men bland de långtidsarbetslösa ökar tiderna i arbetslöshet. Det visar sig bland annat genom att antalet arbetslösa som varit utan arbete i mer än 24 månader fortsätter att öka från rekordhöga nivåer och närmar sig 100 000 personer. Effekterna av pandemin bedöms därför som långvariga och långtidsarbetslösheten riskerar att bita sig fast på högre nivåer framöver.

Arbetslösheten fortsätter att sjunka

Under prognosperioden bedöms antalet inskrivna arbetslösa att fortsätta minska, dock i en avtagande takt. För 2022 och 2023 bedöms antalet inskrivna arbetslösa att uppgå till i genomsnitt 362 000 respektive 350 000 personer. Det motsvarar genomsnittliga arbetslöshetsnivåer på 7,1 respektive 6,8 procent. Det kvarstår dock fortfarande en osäkerhet kopplad till den pågående pandemin, vilket kan påverka återhämtningen i ekonomin och på arbetsmarknaden.