Stabilare arbetsmarknad men återhämtningen blir mer utdragen

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2020

Det är fortfarande ett allvarligt läge på svensk arbetsmarknad. Osäkerheten är stor och i nuläget är det svårt att göra prognoser. Det som presenteras i Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2020 är Arbetsförmedlingens huvudscenario kring hur arbetsmarknaden kan utvecklas under 2021 och 2022.

Ökad smittspridning dämpar den ekonomiska aktiviteten

Den ökade smittspridningen har dämpat återhämtningen som inleddes efter andra kvartalet 2020. Restriktioner och förändrat beteende hos befolkningen bedöms hämma den ekonomiska aktiviteten under slutet av 2020 och under 2021. Effekterna i ekonomin och på arbetsmarknaden bedöms dock inte bli lika kraftiga som under våren, vilket beror på att krisen nu koncentreras till vissa näringsgrenar. Det är framför allt kontaktnära branscher i delar av den privata tjänstesektorn som påverkas. Industrin, som står för en betydande andel av svensk BNP, fortsätter uppvisa positiv framtidstro trots ökad smittspridning och fler restriktioner.

Antalet sysselsatta minskar under 2020 och 2021

Till följd av pandemin och dess effekter på svensk ekonomi och arbetsmarknad väntas antalet sysselsatta att minska fram till andra halvåret 2021 för att sedan sakta börja vända uppåt. I det inledande skedet när den ekonomiska aktiviteten ökar kommer först anställda som beviljats korttidsarbete att gå upp i arbetstid. Det är först senare i återhämtningsfasen som företagen nyrekryterar personal. För helåren 2020 och 2021 bedöms antalet sysselsatta att minska med 1,6 respektive 0,5 procent, för att sedan öka med 1,3 procent under 2022. Sysselsättningsgraden sjunker i och med det från 68,3 procent 2019 till 67,0 procent 2022.

Arbetslösheten ökar återigen under första halvåret 2021

Trots den pågående krisen och den dämpade ekonomiska aktiviteten väntas arbets-kraftsdeltagandet upprätthållas under prognosåren som en följd av en växande befolkning. Fler i befolkningen har dock påbörjat studier, vilket bedöms hålla tillbaka arbetskraftsdeltagandet under prognosperioden.
Antalet inskrivna arbetslösa har ökat i hög takt och på bred front i spåren av pandemin – för både män och kvinnor, bland olika åldersgrupper, för inrikes och utrikes födda samt för olika utbildningsnivåer. De stödåtgärder som regeringen har vidtagit bedöms dock ha dämpat ökningen av antalet inskrivna arbetslösa.