Arbetsmarknadsprognos våren 2016

Arbetsmarknadsprognos våren 2016

8 juni 2016

Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas väl. Under 2016 och 2017 ökar sysselsättningen med 144 000 personer och arbetslösheten fortsätter att sjunka. I år väntas arbetslösheten bli 6,9 procent för att 2017 falla till 6,6 procent. Under nästa år tilltar bristen på arbetskraft ytterligare vilket håller tillbaka jobbtillväxten.

Både privata och offentliga arbetsgivare planerar för fler anställda. Dessutom är optimismen bland arbetsgivarna fortsatt stark. De nya jobben växer fram över hela landet men storstadsregionerna står fortfarande för den tydligaste jobbtillväxten.

Samtidigt krymper tillgången på utbildad arbetskraft vilket gör att arbetsgivarna kommer att få allt svårare att rekrytera. Bristen på arbetskraft är mycket tydlig inom den offentliga tjänstesektorn där arbetsgivarna redan har svårt att expandera sina verksamheter. Även de privata arbetsgivarna märker av en stigande brist på arbetskraft. Under nästa år bedöms bristen hålla tillbaka ökningen av sysselsättningen.

– Det är glädjande att både svensk arbetsmarknad och ekonomi är så stark. De senaste årens jobbtillväxt har inte minst gynnat utrikes födda. Nu är det nödvändigt att arbetsgivarna ser de olika kompetenser som alla arbetssökande har. Då kan både privata och offentliga verksamheter växa lättare, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsförmedlingen.

Under både 2016 och 2017 fortsätter tudelningen på arbetsmarknaden att öka. Arbetslösheten minskar stadigt i grupper med en starkare ställning på arbetsmarknaden samtidigt som grupper med en svagare position får fortsatt svårt att hitta ett arbete (se nedan Kort om prognosen). Under 2017 väntas denna grupp utgöra omkring tre fjärdedelar av de inskrivna arbetslösa. Det stora antalet nyanlända som skriver in sig på Arbetsförmedlingen medför även att antalet inskrivna arbetslösa kommer att öka under nästa år.

– Arbetslösa med kort utbildning väntas öka framöver. För att gruppen ska få ett stadigt fotfäste på arbetsmarknaden, och undvika en högre strukturarbetslöshet, behövs utökade utbildningsinsatser inte minst inom grundvux, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsförmedlingen.

Prognosen bygger bland annat på intervjuer som Arbetsförmedlingen har gjort med närmare 11 000 privata arbetsgivare och med offentliga verksamheter i hela landet.

Prognos för antal och andel arbetslösa i åldrarna 16-64 år (enligt Arbetskraftsundersökningarna)

  • 353 000 personer (6,9 procent) år 2016
  • 340 000 personer (6,6 procent) år 2017

Kort om prognosen

  • Den ekonomiska tillväxten för 2016 och 2017 bedöms till 3,7 procent respektive 3,0 procent. Tillväxten fortsätter att drivs av den inhemska efterfrågan
  • Arbetskraftsutbudet (16-64 år) ökar med 107 000 under 2016 och 2017.
  • Jobben ökar främst inom privat och offentlig tjänstesektor men sysselsättningen ökar även inom byggsektorn. Det tillkommer särskilt många jobb inom de delar av den privata tjänstesektorn som är beroende av hushållens konsumtion, såsom handel samt hotell och restaurang.
  • Ungdomsarbetslösheten minskar. Men ungdomar med bristfällig utbildning får fortsatt svårt att hitta arbete.
  • Under 2017 beräknas andelen inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden utgöra omkring 75 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. (Till dessa grupper räknas utomeuropeiskt födda, arbetslösa 55-64 år, arbetslösa med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning.)
  • I april 2016 uppgick andelen inskrivna arbetslösa födda i ett land utanför Europa omkring 40 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. Eftersom många som väntar på besked om uppehållstillstånd bedöms få stanna i Sverige, kommer denna grupp att öka ytterligare framöver.
  • I april 2016 var 120 000 personer med endast förgymnasial utbildning inskrivna som arbetslösa. Det är närmare 5 000 fler än ett år tidigare. Omkring hälften av dessa saknar dessutom en fullständig grundskoleutbildning. Denna grupp bedöms öka ytterligare under prognosperioden till följd av inflödet i etableringsuppdraget.

Beställ publikation

Ange rekvisitionsnummer och titel för att beställa publikationen i tryckt format, utan konstnad.

Beställ publikation