Arbetsmarknadsprognos våren 2015

Arbetsmarknadsprognos våren 2015

10 juni 2015

Arbetslösheten minskar från 7,8 procent 2015 till 7,5 procent 2016. Nedgången av arbetslösheten hålls tillbaka av att många söker sig till arbetsmarknaden. Sysselsättningen ökar med 50 000 respektive 61 000 åren 2015 och 2016. Nästan hela ökningen sker bland utrikes födda.

Arbetsförmedlingens arbetsgivarundersökning visar att optimismen ökat hos såväl privata som offentliga arbetsgivare jämfört med hösten 2014. Rekryteringsplanerna är positiva och arbetsgivarna planerar för fler anställda inom såväl privat som offentlig sektor. De nya jobben växer fram över hela landet men störst jobbtillväxt sker i storstadsregionerna. Utanför de tre storstadsregionerna blir det svårare att öka sysselsättningen på grund av att den yrkesaktiva befolkningen utvecklas svagt (16-64 år).

Inom offentlig tjänstesektor ökar bristen på utbildad arbetskraft och bristen riskerar att bromsa sysselsättningsökningen. Inom det privata näringslivet väntas bristen öka något men den begränsas till vissa branscher. Gapet mellan kvalifikationskraven på de lediga jobben och kompetensen bland de arbetslösa ökar under de kommande åren, vilket leder till ökade matchningssvårigheter.

– Det är glädjande att det tillkommer mer än 110 000 jobb. Men matchningen blir en tuffare utmaning då andelen arbetslösa som har efterfrågade kompetenser minskar. Vi behöver därför intensifiera våra arbetsgivarkontakter för att få en bättre  framförhållning kring kompetensbehoven, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsförmedlingen.

Tudelningen på arbetsmarknaden blir allt tydligare – arbetslösheten minskar snabbt i grupper med en starkare ställning på arbetsmarknaden medan grupper med en svagare position har fortsatt svårt att finna arbete. Under andra halvåret 2016 väntas den sistnämnda gruppen öka till över 75 procent av de inskrivna arbetslösa.

Antalet inrikes födda i yrkesaktiva åldrar minskar och för att undvika att försörjningsbördan stiger behövs ett stort tillskott av utrikes födda. För att det ska gå att upprätthålla en lika stor sysselsättningsökning som under perioden 2005-2014 bedömer Arbetsförmedlingen att nettoinvandringen behöver uppgå till 64 000 personer per år i åldrarna 16-64 år. Nettoinvandringen bedöms överstiga den nivån under både 2015 och 2016, vilket ger förutsättningar för en fortsatt god sysselsättningstillväxt.

– Integrationen på arbetsmarknaden har fungerat bättre på senare år, särskilt för eftergymnasialt utbildade. Samtidigt finns det en grupp som har kort utbildning och för dessa behövs utökade utbildningsinsatser, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör.

Prognosen bygger bland annat på intervjuer som Arbetsförmedlingen gjort med 10 000 privata arbetsgivare samt med verksamheter i samtliga kommuner och landsting.

Antalet och andelen arbetslösa i åldersgruppen 16-64 år (baserat på SCB:s Arbetskraftsundersökning)

 • 400 000 personer eller 8,0 procent år 2014
 • 392 000 personer eller 7,8 procent år 2015
 • 379 000 personer eller 7,5 procent år 2016

Kort om prognosen

 • Den ekonomiska tillväxten för 2015 och 2016 bedöms till 2,5 procent respektive 3,0 procent. Tillväxten drivs av inhemsk efterfrågan.
 • Arbetskraftsutbudet ökar starkt. Tillskottet uppgår till 90 000 personer på två år och beror främst på nettoinvandring (16-64 år).
 • Hela arbetskraftens ökning och nästan hela sysselsättningsökningen på 111 000 sker bland utrikes födda (16-64 år).
 • Ungdomsarbetslösheten minskar, men ungdomar med bristfällig utbildning får fortsatt svårt att finna arbete.
 • Andra halvåret 2016 passerar andelen inskrivna arbetslösa med svagare ställning 75 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. (Till svagare grupper räknas utomeuropeiskt födda, arbetslösa 55-64 år, arbetslösa med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning.)
 • I april 2015 fanns 53 000 inskrivna arbetslösa med en utbildningsnivå lägre än grundskola och 63 000 personer med en utbildningsnivå som motsvarar grundskola. Antalen väntas öka framöver.
 • Jobben ökar främst inom privat och offentlig tjänstesektor.
 • Det tillkommer många jobb inom de delar av den privata tjänstesektorn som är beroende av hushållens konsumtion, såsom handel samt hotell och restaurang.
 • Sysselsättningen inom industrinära tjänster ökar mer än tidigare. Detta medför ökad brist på arbetskraft, främst inom teknik och IT-området.
 • De tre storstadsregionerna samt Uppsala och Östergötlands län bedöms visa den starkaste jobbtillväxten till slutet av år 2016.

Beställ publikation

Ange rekvisitionsnummer och titel för att beställa publikationen i tryckt format, utan konstnad.

Beställ publikation