Arbetsmarknadsprognos våren 2014

Arbetsmarknadsprognos våren 2014

11 juni 2014

Sysselsättningen ökar med 95 000 personer 2014 och 2015, främst inom tjänstenäringarna och i storstadsregionerna. Samtidigt söker sig fler personer till arbetsmarknaden. Arbetslösheten minskar därför långsamt – från 8,1 procent 2013 till 8,0 procent 2014 och 7,6 procent 2015.

Prognosen, som grundar sig på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning, visar att arbetsgivarna ser optimistiskt på de kommande åren och planerar att nyanställa. Också de offentliga arbetsgivarna tror på fler anställda, men de är allt mer bekymrade över den knappa tillgången på utbildad arbetskraft. Tillgången på arbetskraft inom det privata näringslivet är god. En förklaring är att det fortfarande finns många arbetslösa med god utbildning som söker arbete. En annan förklaring är den goda sysselsättningstillväxten inom de delar av tjänstenäringarna där det inte ställs så höga krav på utbildning och/eller yrkeserfarenhet.

De tre storstadsregionerna – Stockholms, Västra Götalands och Skåne län – får den starkaste jobbtillväxten. Dessa regioner kommer att svara för mer än 70 procent av jobbtillskottet under 2014 och 2015. Anledningen är det stora inslaget av tjänsteproduktion i dessa regioner, men också deras goda tillgång på arbetskraft. Sysselsättningen ökar i samtliga län, men de regionala skillnaderna blir stora – främst genom att näringslivsstrukturen skiljer sig åt. Dessutom minskar tillgången på arbetskraft i många glesbefolkade regioner, vilket kommer att försvåra framtida sysselsättningsökningar. Prognosen visar också att utrikesfödda står för den största delen av sysselsättningsökningen.

– Arbetsförmedlingens prognos ger positiva signaler om ökade jobbmöjligheter under de kommande två åren. Det är glädjande. Vi på Arbetsförmedlingen har en central roll när det gäller att möta den stigande efterfrågan på arbetskraft. Det gäller nu att intensifiera vår dialog och jobba ännu närmare arbetsgivarna för att hjälpa dem att få den kompetens de behöver, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör.

En allt större andel av de inskrivna arbetslösa tillhör grupper som har svag ställning på arbetsmarknaden. 2015 beräknas 70 procent av samtliga inskrivna arbetslösa höra till dessa grupper.

– Det ställer stora krav på Arbetsförmedlingen och samhället i stort när det gäller att rusta och utbilda arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden. Det är en utmaning att 114 000 personer av de inskrivna arbetslösa, har högst grundskola, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör.

Prognosen bygger bland annat på intervjuer som Arbetsförmedlingen gjort med 10 000 privata arbetsgivare samt med verksamheter i samtliga kommuner och landsting.

Antalet och andelen arbetslösa i åldersgruppen 16-64 år (baserat på SCBs Arbetskraftsundersökning)

 • 403 000 personer eller 8,1 procent år 2013
 • 400 000 personer eller 8,0 procent år 2014
 • 380 000 personer eller 7,6 procent år 2015

Kort om prognosen

 • Den ekonomiska tillväxten förstärks – BNP-tillväxten bedöms till 2,5 procent 2014 och till 3,1 procent 2015.
 • Tillväxten drivs främst av privat konsumtion men övriga tillväxtkomponenter ökar i betydelse under framför allt 2015.
 • Stark ökning av arbetskraften – tillskott på 72 000 personer på två år i åldersgruppen 16-64 år.
 • Sysselsättningen stiger med 41 000 respektive 54 000 personer åren 2014 och 2015 (16-64 år).
 • Jobben tillkommer främst inom privata tjänster såsom hotell och restaurang, personlig tjänster, företagstjänster m fl.
 • Sysselsättningen ökar i antal till huvuddelen bland utrikes födda.
 • Ungdomsarbetslösheten minskar, men ungdomar med bristfällig utbildning får svårt att finna arbete.
 • Under 2015 når andelen inskrivna arbetslösa inom grupper med svag ställning på arbetsmarknaden 70 procent av samtliga inskrivna arbetslösa (utomeuropeiskt födda, arbetslösa 55-64 år, arbetslösa med funktionsnedsättning och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning).
 • Sysselsättningen ökar i samtliga län vilket leder till lägre arbetslöshet i samtliga regioner.
 • Bristen på efterfrågad arbetskraft stiger något men blir inte lönedrivande.
 • Bristen på arbetskraft ökar i mindre kommuner. Generationsväxlingen och minskad befolkning i arbetsföra åldrar påverkar rekryteringsläget i allt högre grad.

Beställ publikation

Ange rekvisitionsnummer och titel för att beställa publikationen i tryckt format, utan konstnad.

Beställ publikation