Krisen på arbetsmarknaden blir långvarig

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutsikter 2020-2021

Arbetsförmedlingens bedömning för år 2020 och 2021 visar på en fortsatt dramatisk ökning av arbetslösheten. Antalet inskrivna arbetslösa bedöms överstiga 600 000 i början av nästa år. Långtidsarbetslösheten väntas i sin tur öka till historiskt höga nivåer.

Läget på den svenska arbetsmarknaden är allvarligt och krisen ser ut att bli mer långvarig än Arbetsförmedlingens tidigare bedömningar. Till följd av pandemin och dess effekter på svensk ekonomi och arbetsmarknad väntas arbetslösheten stiga fram till början av 2021 och där toppa på 11,4 procent för att därefter långsamt vända nedåt. Dock råder stor osäkerhet kring utvecklingen framöver på grund av den pågående krisen.

Arbetslöshetsnivåer på 9,4 och 11 procent

År 2020 och 2021 beräknas antalet inskrivna arbetslösa till i genomsnitt 490000 respektive 580 000 personer. Det motsvarar arbetslöshetsnivåer på 9,4 respektive 11,0 procent. Långtidsarbetslösheten i sin tur väntas stiga från redan höga nivåer.

– Läget blir tuffare jämfört med tidigare bedömningar och Arbetsförmedlingen har omfördelat resurser för att kunna hantera det stora antalet av nya arbetslösa. Fokus ligger på att de ska få sin ersättning, stöd i att hålla kontakten med arbetsmarknaden och planering för att kunna återgå till arbete, säger generaldirektör Maria Mindhammar.

Pandemin påskyndar strukturomvandling

Pandemikrisen har slagit hårt mot branscher som hotell, restaurang och handel där tillfälliga anställningar är vanliga och där det finns många ingångsjobb. Krisen skyndar också på strukturomvandlingen på arbetsmarknaden vilket leder till att vissa jobb inte kommer tillbaka.

– Krisen drabbar många grupper på arbetsmarknaden och tudelningen på arbetsmarknaden riskerar att permanentas. Situationen är särskilt svår för ungdomar och utrikes födda som är nya på arbetsmarknaden men också för dem som redan var arbetslösa. Då handlar det om att söka de jobb som finns men också om att ställa om. Har man funderat på att vidareutbilda sig är nu ett bra tillfälle, säger analyschef Annika Sundén.

Andel och antal inskrivna arbetslösa (årligt genomsnitt)

  • 349 000, 6,9 procent år 2019
  • 490 000, 9,4 procent år 2020
  • 581 000, 11,0 procent år 2021