145 000 nya jobb

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos 2018-2019

13 juni 2018

Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt. Under 2018 och 2019 ökar sysselsättningen med sammanlagt 145 000 personer. Det ger en sysselsättningsgrad på över 79 procent.

Arbetsförmedlingens prognos visar en fortsatt mycket stark arbetsmarknad. Prognosen bygger på intervjuer med över 13 000 privata och offentlig arbetsgivare i hela landet. Det råder en tydlig optimism bland företagen, även om stämningsläget fallit något jämfört med i höstas. Arbetsgivarna planerar för fler anställda. Det är dock svårt att få tag i personal och bristen på utbildad arbetskraft bromsar nyanställningarna. Samtidigt går högkonjunkturen in i en mognare fas och tillväxten av nya jobb dämpas successivt.

I år ökar sysselsättningen med 78 000 personer (16-64 år) och nästa år med 67 000 personer. Det ger en sysselsättningsgrad på strax över 79 procent 2019.

Sysselsättningsgraden fortsätter att stiga bland både inrikes och utrikes födda. Under 2018-2019 väntas omkring sju av tio nya jobb gå till utrikes födda, där huvuddelen av den lediga arbetskraften finns. Förra året svarade utrikes födda för omkring 90 procent av jobbtillväxten inom utbildning, vården och omsorgen samt privata tjänster. Inom industrin stod utrikes födda för hela jobbökningen.

- Den fortsatt starka jobbtillväxten för både inrikes och utrikes födda är mycket glädjande. Utrikes födda är nödvändiga för att företagen skall kunna växa, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör.

Samtidigt blir det små förändringar av arbetslösheten. I år minskar den från 6,7 till 6,4 procent, enligt SCBs arbetskraftsundersökningar. Under 2019 väntas arbetslösheten bli 6,5 procent.

Att arbetslösheten förändras relativt lite beror på att arbetskraften fortsätter att fyllas på med personer som till en början står längre från arbetsmarknaden, varav många nyanlända i Sverige. Arbetslösheten fortsätter att minska bland inrikes födda, medan den stiger något bland utrikes födda till 2019.

- Även om jobbtillväxten fortsätter att vara stark så finns det många arbetssökande som har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden och läget är särskilt bekymmersamt för personer med kort utbildning. För att inte fler skall bli långtidsarbetslösa är arbetsgivarstöd som extratjänster och utbyggnaden av utbildningsplatser viktiga. Fler arbetsgivare måste även sänka sina krav på utbildning och erfarenhet, säger Mikael Sjöberg.

Andel och antal arbetslösa i åldrarna 16-64 år (enligt Arbetskraftsundersökningarna):

  • 6,7 procent (347 000 personer) år 2017
  • 6,4 procent (337 000 personer) år 2018
  • 6,5 procent (343 000 personer) år 2019