227 000 nya jobb

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos 2017-2019

13 december 2017

Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt. Under 2017-2019 ökar sysselsättningen med sammanlagt 227 000 personer. Samtidigt tilltar bristen på arbetskraft. Arbetslösheten minskar till 6,6 procent 2018, men ökar något till 6,7 procent 2019.

Arbetsförmedlingens prognos visar en fortsatt urstark arbetsmarknad. Prognosen bygger på intervjuer med över 11 000 privata och offentlig arbetsgivare i hela landet. Det finns en utbredd optimism bland arbetsgivarna, som även planerar för fler anställda. Jämfört med för ett halvår sedan har stämningsläget höjts inom alla branscher i näringslivet.

Det här innebär fler nya jobb. I år ökar sysselsättningen med hela 97 000 personer i åldrarna 16-64 år. 2018 och 2019 växer sysselsättningen med 74 000 respektive 56 000 personer. Detta ger en sysselsättningsgrad på strax över 79 procent 2019.

Prognosen visar att både inrikes och utrikes födda kommer att få del av de nya jobben. Sysselsättningsgraden höjs i båda grupper och allra mest bland utrikes födda.  Mer än åtta av tio nya jobb väntas gå till utrikes födda, där också majoriteten av den lediga arbetskraften finns.

- Den fortsatt starka jobbtillväxten är mycket glädjande. Att den dessutom sker samtidigt som många nyanlända ska in på arbetsmarknaden är särskilt positivt, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör.

Den höga aktiviteten i näringslivet innebär att arbetsgivarna får allt svårare att få tag i personal.  Bristen på arbetskraft fortsätter att stiga, något som bromsar jobbtillväxten under kommande år.

Samtidigt förändras arbetslösheten relativt lite. I år minskar den från 7,0 till 6,8 procent, enligt SCBs arbetskraftsundersökningar. Den trenden består även nästa år, då arbetslösheten minskar till 6,6 procent, för att öka något till 6,7 procent 2019.

En förklaring till att arbetslösheten förändras lite, trots en stark tillväxt av nya jobb, är att arbetskraften fylls på med personer som till en början står längre från arbetsmarknaden, till stor del nyanlända i Sverige. Arbetslösheten fortsätter att minska bland inrikes födda, medan den stiger något bland utrikes födda till 2019.

Antalet arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen minskar från 364 000 i år till 357 000 personer under 2018 och 351 000 personer år 2019.  Samtidigt är det en allt större del av de inskrivna arbetslösa som har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Under 2019 väntas den här gruppen utgöra 78 procent av de inskrivna arbetslösa.

- Vi ser att antalet inskrivna arbetslösa med kort utbildning successivt stiger, inte minst bland utrikes födda. Samtidigt får arbetsgivarna allt svårare att rekrytera. Därför är den pågående utbyggnaden av utbildningsplatser viktig, liksom arbetsgivarstöd som extratjänster, för att ännu fler utrikes födda ska komma i arbete, säger Mikael Sjöberg.

Prognos för andel och antal arbetslösa  åldrarna 16-64 år (enligt Arbetskraftsundersökningarna)

  • 6,8 procent (350 000 personer) år 2017
  • 6,6 procent (346 000 personer) år 2018
  • 6,7 procent (358 000 personer) år 2019

Beställ publikation

Ange rekvisitionsnummer och titel för att beställa publikationen i tryckt format, utan konstnad.

Beställ publikation