Fler än 100 000 nya jobb

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos 2017-2018

7 december 2016

Den svenska arbetsmarknaden är fortsatt stark även om utvecklingen avtar i styrka. Under 2017 och 2018 ökar sysselsättningen med 101 000 personer, men bristen på arbetskraft bromsar utvecklingen. Arbetslösheten minskar från 7,0 procent i år till 6,8 2017. År 2018 sker ett än större tillskott av personer i arbetskraften och arbetslösheten ökar till 6,9 procent.

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning med privata och offentliga arbetsgivare i hela landet visar att de planerar för fler anställda. Optimismen bland arbetsgivarna är fortsatt stor, även om den dämpats något sedan vårens undersökning. De nya jobben växer fram över hela landet, men storstadsregionerna står fortfarande för den största jobbtillväxten.

Sysselsättningen ökar i år med 74 000 personer i åldrarna 16-64 år. Under 2016 kommer två av tre jobb att ha gått till utrikes födda. Den mycket starka tillväxten av jobb bland utrikes födda innebär en fortsatt ökad sysselsättningsgrad för gruppen. 

Den starka efterfrågan har medfört att bristen på utbildad arbetskraft har ökat ytterligare inom den offentliga tjänstesektorn, där arbetsgivarna får allt svårare att expandera sina verksamheter. Även de privata arbetsgivarna rapporterar om stigande brist på arbetskraft, till exempel inom byggverksamheten.

– Det är glädjande att svensk arbetsmarknad fortsätter att visa sådan styrka. säger Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsförmedlingen.

– Samtidigt måste vi ytterligare öka våra ansträngningar för att underlätta matchningen mellan lediga platser och arbetssökande. Även etableringsuppdraget kommer att bli en stor utmaning med tanke på det ökade antalet nyanlända, säger han.

Tudelningen på arbetsmarknaden blir allt större. Antalet inskrivna arbetslösa minskar i grupper med en starkare position på arbetsmarknaden samtidigt som grupper med en svagare ställning får fortsatt svårt att hitta arbete. Under 2018 väntas denna grupp utgöra tre fjärdedelar av de inskrivna arbetslösa.

– Antalet arbetslösa med kort utbildning stiger successivt, eftersom arbetsgivarna i princip kräver fullgjord gymnasieutbildning för så gott som alla jobb. Därför är utbyggnaden som sker inom vuxenutbildningen mycket viktig, säger Mikael Sjöberg.

Prognos för antal och andel arbetslösa i åldrarna 16-64 år (enligt Arbetskraftsundersökningarna)

 • 353 000 personer (7,0 procent) år 2016
 • 348 000 personer (6,8 procent) år 2017
 • 360 000 personer (6,9 procent) år 2018

Kort om prognosen

 • Den ekonomiska tillväxten för 2016, 2017 och 2018 bedöms till 3,3 procent 2,9 respektive 2,1 procent. Tillväxten fortsätter att främst drivas av den inhemska efterfrågan.
 • Arbetskraftsutbudet (16-64 år) ökar med 108 000 personer under 2017 och 2018 med tyngdpunkt på det senare året. Då antalet inrikes födda i denna åldersgrupp fortsätter att minska kommer hela tillskottet till arbetskraften från utrikes födda.
 • Sysselsättningen (16-64 år) stiger med 74 000 personer under 2016 följt av 55 000 respektive 46 000 under 2017 och 2018. Utrikes födda fortsätter att svara för merparten av jobbtillväxten.
 • Jobben ökar i huvudsak inom privat och offentlig tjänstesektor under nästa år. Sysselsättningen ökar även inom byggsektorn men bristen på byggarbetskraft bromsar utvecklingen.
 • Ungdomsarbetslösheten minskar ytterligare något. Men det finns en grupp ungdomar med bristfällig utbildning som får fortsatt svårt att hitta arbete.
 • Under 2018 beräknas andelen inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden utgöra 75 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. (Till dessa grupper räknas utomeuropeiskt födda, arbetslösa 55-64 år, arbetslösa med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning.)
 • Mellan åren 2015 och 2016 ökade antalet inskrivna arbetslösa utrikes födda från i genomsnitt 178 000 till 191 000 personer. Andelen utrikes födda av samtliga inskrivna arbetslösa passerade därmed 50 procent under året. Antalet beräknas till cirka 215 000 i genomsnitt för 2017, motsvarande 58 procent. Andelen beräknas nå drygt 60 procent 2018.
 • Antalet inskrivna arbetslösa med kortare utbildning än grundskola beräknas uppgå till i genomsnitt 59 000 personer för helåret 2016. Antalet arbetslösa med en fullföljd utbildning som motsvarar grundskolenivå beräknas uppgå till i genomsnitt 62 000 personer för helåret 2016. Dessa totalt 121 000 personer med kort utbildning utgör cirka en tredjedel av samtliga inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen.

Beställ publikation

Ange rekvisitionsnummer och titel för att beställa publikationen i tryckt format, utan konstnad.

Beställ publikation