Arbetsmarknadsprognos 2016-2017

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos 2016-2017

9 december 2015

Under 2016 och 2017 ökar sysselsättningen med 140 000 personer. Samtidigt minskar arbetslösheten från 7,5 procent 2015 till 6,6 procent 2017. En ännu tydligare nedgång hålls tillbaka av att många söker sig till arbetsmarknaden.

Sedan i våras har optimismen ökat hos både privata och offentliga arbetsgivare. Arbetsgivarna planerar för fler anställda inom såväl privat som offentlig sektor. De nya jobben växer fram över hela landet men storstadsregionerna står fortfarande för den tydligaste jobbtillväxten.

Samtidigt ökar bristen på utbildad arbetskraft. Särskilt utbredd är bristen inom den offentliga tjänstesektorn, där arbetsgivarna bedöms få svårt att expandera sina verksamheter. Inom det privata näringslivet är bristen fortfarande begränsad till vissa branscher. Men gapet mellan kompetenskraven på de lediga jobben och kompetensen bland de arbetslösa ökar, vilket leder till ökade matchningssvårigheter.

– Svensk ekonomi går mycket bra. Det är glädjande med en så god tillväxt av nya jobb. Samtidigt ser vi att matchningen blir en allt tuffare utmaning då andelen arbetslösa som har efterfrågade kompetenser minskar, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Under de kommande två åren blir tudelningen på arbetsmarknaden allt tydligare.

Arbetslösheten minskar stadigt i grupper med en starkare ställning på arbetsmarknaden. Inrikes födda i åldern 25-64 år har särskilt låg arbetslöshet. Grupper med en svagare position får dock fortsatt svårt att hitta arbete (se Kort om prognosen). Under 2017 väntas denna grupp utgöra omkring tre fjärdedelar av de inskrivna arbetslösa. Det kommer också att ske en kraftig ökning av nyanlända som skriver in sig på Arbetsförmedlingen, något som leder till att antalet inskrivna arbetslösa kommer att öka under 2016 och 2017.

– Arbetslösa med kort utbildning väntas öka framöver. För att gruppen ska få ett stadigt fotfäste på arbetsmarknaden, och undvika en högre strukturarbetslöshet, behövs utökade utbildningsinsatser inte minst inom grundvux, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsförmedlingen.

Prognosen bygger bland annat på intervjuer som Arbetsförmedlingen har gjort med över 10 000 privata arbetsgivare och med verksamheter i samtliga kommuner och landsting.

Prognos för antal och andel arbetslösa i åldrarna 16-64 år (enligt Arbetskraftsundersökningarna)

 • 375 000 personer (7,5 procent) år 2015
 • 349 000 personer (6,9 procent) år 2016
 • 337 000 personer (6,6 procent) år 2017

Kort om prognosen

 • Den ekonomiska tillväxten för 2016 och 2017 bedöms till 2,9 procent respektive 3,4 procent (kalenderkorrigerat). Tillväxten drivs av inhemsk efterfrågan.
 • Arbetskraftsutbudet (16-64 år) ökar med 102 000 under 2016 och 2017.
 • Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska. Men ungdomar med bristfällig utbildning får fortsatt svårt att finna arbete.
 • Under 2017 passerar andelen inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden 75 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. (Till dessa grupper räknas utomeuropeiskt födda, arbetslösa 55-64 år, arbetslösa med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning.)
 • I oktober 2015 hade 120 000 av de inskrivna arbetslösa en utbildningsnivå motsvarande högst grundskola. Antalet väntas öka framöver.
 • Jobben ökar främst inom privat och offentlig tjänstesektor.
 • Det tillkommer många jobb inom de delar av den privata tjänstesektorn som är beroende av hushållens konsumtion, såsom handel, hotell och restaurang.
 • De tre storstadsregionerna väntas sammantaget fortsatt visa en starkare jobbtillväxt än övriga landet.

Beställ publikation

Ange rekvisitionsnummer och titel för att beställa publikationen i tryckt format, utan konstnad.

Beställ publikation